tính toán bể lắng ngang

Lê Mai Huế

Hạt giống tốt
Bài viết
2
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Các vị tiền bối tư vấn cho e chỗ này. Với tổng diện tích mặt bằng bể lắng ngang là 579m2, e chia thành 3 đơn nguyên (3 bể lắng), tính chiều rộng mỗi bể B = 5,4m. Theo lý thuyết thì bể lắng ngang thường chia thành nhiều ngăn, chiều rộng mỗi ngăn từ 3 - 6m. e muốn hỏi là với chiều rộng của mỗi bể như vậy thì có nên chia mỗi bể làm 2 ngăn không?
 
scroll-topTop