Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

Nước thải Tính toán bể uasb?

#13
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
tính tuổi của bùn

bạn học năm thứ mấy rùi????
tuổi của bùn là tỉ số của tổng lượng bùn chia cho lượng bùn biến động.kí hiệu SRT hay θc. tổng lượng bùn gồm lượng bùn sinh ra, lượng bùn mất đi và lượng bùn tuần hoàn.
θc = (V*X)/Xe*Qe
Trong đó: V là thể tích bể
X là nồng độ bùn trong hệ thống
Xe là nồng độ bùn hoạt tính xả ra ngoài
Qe là lưu lượng nước thoát ra khỏi bể lắng
Hoặc θc = (V*X) / ( Qwa*Xr + Qe*Xe)
Qwa là lưu lượng bùn xử ra ngoài
Xr là nồng độ bùn từ đáy bể lắng đi ra
:dance3::dance3:
 
Top