Nước cấp Tính toán lượng muối hoàn nguyên

vipdk21

Mầm xanh
Bài viết
13
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
bạn dự định cài đặt autovalve bao lâu rửa hoàn nguyên, mỗi lần hoàn nguyên là bao lâu, bạn pha muối nồng độ bao nhiu, từ đó tính được lượng muối cho mỗi lần rồi nhập muối để sử dụng khoảng 1 tháng hoặc lâu hơn tùy CĐT
Cái dự tính đó chỉ là theo thực tế, nhưng giờ cđt cần có thông số tính toán thì họ mới ok. bạn có cách tính nào ko vậy
 
scroll-topTop