Ứng dụng Gom Rác GRAC

TÍNH TOÁN TẢI LƯỢNG Ô NHIỄM_ HOẠT ĐỘNG NUÔI TÔM_ HUYỆN CÁI NƯỚC-CÀ MAU

#1
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Công trình nghiên cứu này nhằm: đánh giá chất lượng nước tại các ao nuôi, mặt khác tính toán tải lượng một số chất ô nhiễm chủ yếu do hoạt động nuôi tôm tạo ra trong suốt mùa vụ theo từng mô hình nuôi cụ thể, từ đó góp phần cung cấp số liệu cho các ngành quy hoạch có liên quan. Bên cạnh đó , việc tính toán tải lượng ô nhiễm phát sinh từ các hoạt động sinh hoạt khác như sinh hoạt , công nghiệp và nước mưa chảy tràn cũng được tiến hành, tạo cơ sở đối xứng cũng như sắp xếp ưu tiên các nguồn gây ô nhiễm cần quan tâm.

Nguồn: Tạp chí Phát triển KH&CN

Mã:
yeumoitruong.vn
 

Đính kèm

Top