Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

TỔNG HỢP THÔNG TƯ, NGHỊ ĐỊNH HƯỚNG DẪN LÀM DTM, CAM KẾT, ĐỀ ÁN, GIẤY PHÉP XẢ THẢI,

#1
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
kho tài liệu tổng hợp thông tư nghị định làm báo cáo đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ môi trường, giấy phép khai thác, xả thải , hướng dẫn lập sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại cho những ai quan tâm đến lĩnh vực tư vấn/ lập hồ sơ môi trường

- Thông tư 01 hướng dẫn lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản, chi tiết (nhưng hiện nay đang tạm dừng).
- Nghị định 29, thông tư 26 hướng dẫn lập ĐTM, cam kết bảo vệ môi trường.
- Thông tư 12:2011 hướng dẫn lập sổ chủ nguồn thải ctnh, ...
- Thông tư 02:2005 làm về khai thác xả thải,
- Quyết định 35 làm khai thác, xả thải ở Hà Nội.
 

Đính kèm

Top