Tổng hợp toàn bộ QCVN Môi trường của Bộ TNMT và bộ Y tế, cập nhật 22/03/2012

lamtruongkien

Hạt giống tốt
Bài viết
3
Nơi ở
Quảng Ninh
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
STT Mã Quy chuẩn Tên quy chuẩn Loại mẫu
1 QCVN 01:2008/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp chế biến cao su thiên nhiên Nước
2 QCVN 02:2008/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải lò đốt chất thải rắn y tế Khí
3 QCVN 03:2008/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho phép của kim loại nặng trong đất Đất
4 QCVN 05:2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh Khí
5 QCVN 06:2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại trong không khí xung quanh Khí
6 QCVN 07:2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng chất thải nguy hại Nước
7 QCVN 08:2008/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt Nước
8 QCVN 09:2008/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ngầm Nước
9 QCVN 10:2008/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển ven bờ Nước
10 QCVN 11:2008/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước thải công nghiệp chế biến thủy sản Nước
11 QCVN 12:2008/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước thải công nghiệp giấy và bột giấy Nước
12 QCVN 13:2008/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước thải công nghiệp dệt may. Nước
13 QCVN 14:2008/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước thải sinh hoạt Nước
14 QCVN 15:2008/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật trong đất. Đất
15 QCVN 19:2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ Khí
16 QCVN 20:2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ Khí
17 QCVN 21:2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp sản xuất phân bón hóa học; Khí
18 QCVN 22:2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp nhiệt điện; Khí
19 QCVN 23:2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp sản xuất xi măng; Khí
20 QCVN 40:2011/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp; Nước
21 QCVN 25:2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải của bãi chôn lấp chất thải rắn. Nước
22 QCVN 02:2009/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt Nước
23 QCVN 01:2009/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống Nước
24 QCVN 26:2010/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn; Khí
25 QCVN 27:2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung Khí

Danh mục và link download các QCVN Môi trường mới nhất - 22/03/2012 http://www.emac.org.vn/2012/03/danh...-vuc-moi-truong-cap-nhat-moi-nhat-21-03-2012/
 
scroll-topTop