Trách nhiệm thanh kiểm tra PCB

hoanglongmc

Mầm xanh
Bài viết
12
Nơi ở
Hà nội
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Các thiết bị nghi nhiễm PCB

Công tác quản lý PCB an toàn cần có sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan liên ngành trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, môi trường, hóa chất, an toàn, giao thông vận tải và xây dựng, tiến tới dừng sử dụng vào năm 2020 và thải bỏ an toàn PCB vào năm 2028. Dự án Quản lý PCB tại Việt Nam đang đề xuất dự thảo quy chế phối hợp liên ngành về công tác thanh tra, kiểm tra hàng hóa, trang thiết bị, nguyên vật liệu có chứa PCB.

PCB là hóa chất độc hại trong sản xuất kinh doanh (bao gồm cả xuất nhập khẩu, sử dụng và lưu giữ), hàng hóa nguy hiểm trong vận chuyển cũng như chất thải nguy hại trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Trách nhiệm thanh kiểm tra PCB được quy định như sau:

Thanh kiểm tra xuất nhập khẩu hàng hóa, thiết bị có PCB


Việt Nam tham gia Công ước Basel về kiểm soát, vận chuyển qua biên giới các chất thải nguy hiểm và Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy (trong đó có PCB). Theo hai Công ước này, việc xuất nhập khẩu các chất thải nguy hiểm, các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy (trong đó có PCB) chỉ được thực hiện với mục đích để tiêu hủy an toàn, và phải tuân thủ theo các quy định của hai Công ước.


Tổng cục Hải quan là cơ quan “Kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh; phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh” (quyết định số 02/2010/QĐ-TTg). Cục Hải quan, trực thuộc Tổng cục Hải quan là đơn vị được giao chức năng thanh tra chuyên ngành đối với phế liệu nhập khẩu (Nghị định 07/2012/NĐ-CP). Cơ quan Hải Quan có trách nhiệm thanh tra và hướng dẫn điều kiện đăng kí, thủ tục... trong đó về việc nhập khẩu các thiết bị, hàng hóa, phế liệu,... có chứa PCB.


Bộ Tài nguyên và Môi trường là cơ quan “Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, hướng dẫn hoạt động nhập khẩu phế liệu dùng làm nguyên liệu; kiểm tra và chỉ định tổ chức giám định phế liệu nhập khẩu”.


Sở Tài nguyên và Môi trường “phối hợp với cơ quan Hải quan và các cơ quan có liên quan tại địa phương khi có yêu cầu phối hợp kiểm tra phế liệu nhập khẩu; đáp ứng yêu cầu kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu cho thương nhân; thực hiện công tác kiểm tra định kỳ và đột xuất khi có yêu cầu về việc tuân thủ các quy định bảo vệ môi trường của thương nhân nhập khẩu, sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất” (Thông tư liên tịch 34/2012/TTLT-BCT-BTNMT).


Bộ Công Thương là cơ quan “Phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, các Bộ, ngành và địa phương có liên quan trong việc quản lý nhập khẩu phế liệu dùng làm nguyên liệu sản xuất theo phạm vi quản lý ngành của Bộ Công Thương” (Thông tư liên tịch 34/2012/TTLT-BCT-BTNMT). Cục Hóa chất và Sở Công Thương có trách nhiệm “cấp giấy xác nhận khai báo hóa chất nhập khẩu; chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan kiểm tra việc thực hiện khai báo hóa chất nhập khẩu” (Thông tư 40/2011/TT-BCT).


Thanh kiểm tra việc sử dụng, lưu giữ, xử lý hàng hóa, thiết bị có chứa PCB


Việt Nam vẫn có một số thiết bị chứa PCB đang được sử dụng. Theo quyết định số 184/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Kế hoạch quốc gia thực hiện Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy, Việt Nam cam kết “Giảm thiểu lượng phát thải Polychlorinated Biphenyls (PCB) vào môi trường; loại bỏ việc sử dụng PCB trong các thiết bị, máy móc vào năm 2020 và tiêu huỷ an toàn PCB vào năm 2028”.


Bộ Tài nguyên và Môi trường là cơ quan của chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước, bao gồm việc “Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường” (Nghị định số 25/2008/NĐ-CP). Thanh tra môi trường gồm thanh tra Bộ, Tổng cục Môi trường và thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường (Nghị định 35/2009/NĐ-CP). Tổng cục Môi trường là đơn vị được giao chức năng thực hiện thanh tra chuyên ngành (Nghị định 07/2012/NĐ-CP). Đối với các chất thải nguy hại, trong đó có PCB, Tổng cục Môi trường, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố và Sở Tài nguyên và Môi trường (nếu được phân cấp) có trách nhiệm “đánh giá điều kiện hành nghề và các hoạt động khác đối với thủ tục liên quan đến cấp phép quản lý chất thải nguy hại” (Thông tư số 12/2011TT-BTNMT).


Bộ Công Thương là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công nghiệp và thương mại, bao gồm “kiểm tra và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý của Bộ; kiểm tra đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện thuộc ngành công nghiệp và thương mại; kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn kỹ thuật công nghiệp và bảo vệ môi trường thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ” (Nghị định số 95/2012/NĐ-CP). Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức kiểm tra, đánh giá hiện trạng khu vực cần duy trì khoảng cách an toàn của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, cất giữ, bảo quản, sử dụng hóa chất nguy hiểm đang tồn tại có các điều kiện về khoảng cách an toàn chưa đảm bảo theo quy định tại Nghị định này (Nghị định số 26/2011/NĐ-CP). Cục Quản lý thị trường, Cục Hóa chất, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp là các đơn vị được giao chức năng thanh tra chuyên ngành của Bộ (Nghị định số 07/2012/NĐ-CP ).


Bộ Xây dựng là cơ quan của Chính phủ thực hiện chức năng quản lý nhà nước, bao gồm “quan trắc các tác động tới môi trường từ hoạt động của ngành, lĩnh vực” , trong đó có các công trình xử lý chất thải tập trung (Nghị định 17/2008/NĐ-CP ).


Thanh kiểm tra việc vận chuyển PCB


PCB là hàng hóa nguy hiểm thuộc nhóm hàng số 9 được quy định trong Nghị định số 104/2009/NĐ-CP “Quy định danh mục hàng nguy hiểm và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ”, Nghị định 29/2005/NĐ-CP “Quy định danh mục hàng hóa nguy hiểm và việc vận tải hàng hóa nguy hiểm trên đường thủy nội địa” và Nghị định 109/2006/NĐ-CP “Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường sắt”. Theo đó, “các Bộ có thẩm quyền cấp Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm phải tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định” (Nghị định 104/2009/NĐ-CP).

Theo các nghị định trên, Bộ Công an “cấp Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm loại 9” (các chất và hàng nguy hiểm khác), bao gồm PCB.


Bộ Tài nguyên và Môi trường “cấp Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm đối với các hóa chất độc nguy hiểm còn lại trong các loại, nhóm hàng nguy hiểm”, bao gồm các chất thải nguy hại có chứa PCB.


Thanh tra giao thông đường thủy nội địa, Cảnh sát giao thông đường thủy, Cảng vụ đường, thủy nội địa “trong phạm vi trách nhiệm theo quy định pháp luật thực hiện kiểm tra việc vận tải hàng hóa nguy hiểm trên đường thủy nội địa” (Nghị định 29/2005/NĐ-CP).

Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp, Bộ Công Thương “Tổ chức thanh tra, kiểm tra việc tuân thủ các điều kiện vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm; xử phạt vi phạm hành chính trong vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm theo quy định” (Thông tư số 44/2012/TT-BCT).


Lực lượng cảnh sát môi trường


Cảnh sát môi trường thanh kiểm tra các hoạt động về PCB.

Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (C49) có chức năng nhiệm vụ “chống tội phạm về môi trường trong cả nước”(Quyết định 1899/2006/QĐ-BCA). Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường “được tiến hành các hoạt động điều tra hình sự, xử lý vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm pháp luật về môi trường trong các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu. Để thực hiện nhiệm vụ của mình, Cảnh sát môi trường có quyền yêu cầu tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin, tài liệu, giải trình những vấn đề liên quan để làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật về môi trường” (Quyết định 10955).

Nguyễn Anh Tuấn
 
scroll-topTop