Ứng dụng Gom Rác GRAC

Trồng rừng có lợi từ CDM

#1
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Hội thảo chuyên đề về Đa dạng sinh học và Biến đổi khí hậu: Mối liên quan tới Đói nghèo và Phát triển bền vững Hà Nội, Ngày 22-23 tháng 5, 2007

Giảm khí gây hiệu ứng nhà kính thông qua hoạt động trồng rừng –
Sử dụng cơ chế CDM trong ngành lâm nghiệp-Kinh nghiệm của Việt Nam.

http://www.fileden.com/files/2008/4/24/1881731/trong%20rung%20co%20loi%20tu%20CDM.doc

http://www.box.net/shared/tt7rgkpwgg
 
Top