Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

Tư vấn ISO 50001 là gì ?

Ms Bean

Administrator
Thành viên BQT
#1
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Hoạt động cung cấp tư vấn và hỗ trợ trong việc thực hiện tiêu chuẩn ISO 50001 trong một tổ chức sẽ liên quan đến việc thiết lập các tiêu chuẩn và hệ thống bao gồm:

  • sử dụng năng lượng
  • cung cấp năng lượng
  • Hoạt động mua sắm cho năng lượng sử dụng thiết bị và hệ thống
  • Bất kỳ vấn đề xử lý sử dụng liên quan
  • Một đặc điểm kỹ thuật theo tiêu chuẩn ISO kết hợp và tài liệu hướng dẫn dự định được áp dụng đối với tất cả các tổ chức, bất kể loại và kích cỡ.

Tiêu chuẩn này được xây dựng trên khuôn khổ các tiêu chuẩn hiện có và sẽ hỗ trợ các cải tiến liên tục. Cách tiếp cận Plan-Do-Check-Act sử dụng trong tiêu chuẩn ISO 9001 và ISO 14001 sẽ được thực hiện để cung cấp khả năng tương thích và tích hợp các cơ hội.
Tiêu chuẩn cũng đề cập đến:
  • Đo lường của việc sử dụng năng lượng hiện tại
  • Thực hiện một hệ thống đo lường
  • Tài liệu,
  • Báo cáo, và
  • Xác nhận cải tiến liên tục trong lĩnh vực quản lý năng lượng.
 
Top