Tuyển 5 tình nguyện viên tham gia tập huấn biến đổi khí hậu

Minh Grac

Cây cổ thụ
Ban Quản Trị
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Tuyển 5 tình nguyện viên tham gia tập huấn biến đổi khí hậu

Quyền lợi:

  1. Các bạn đăng ký sẽ làm Green Member trong diễn đàn
  2. Tham gia giao lưu học hỏi và tuyên truyền thích ứng biến đổi khí hậu.
  3. Giảm 10% một trong các khoá học về ISO 9001 hoặc 14001 do YMT tổ chức

Vai trò:
Các bạn là những đại diện của Câu Lạc Bộ Yêu Môi Trường trong những hoạt động này

Yêu cầu: Sinh Viên

Đăng ký tại đây và ưu tiên những người đăng ký trước, ưu tiên các bạn đã làm tình nguyện trong các sự kiện trước. :mail:
Đăng ký hợp lệ bao gồm: tên đầy đủ, trường, email, số điện thoại.
Thông tin cá nhân của các bạn có thể tự xoá sau khi sự kiện này kết thúc. (BQT luôn tôn trọng quyền riêng tư của các bạn)
 

Minh Grac

Cây cổ thụ
Ban Quản Trị
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM​
BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG​
***​
Số: KH/TWHSV[FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]
[/FONT]
Hà Nội, ngày tháng 11 năm 2010[FONT=&quot][/FONT]​


KẾ HOẠCH
Tổ chức các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức về
Biến đổi khí hậu cho sinh viên Việt Nam năm 2010
-----------


Nhằm tạo cơ hội giao lưu, chia sẻ kiến thức về biến đổi khí hậu cho sinh viên, đồng thời phát hiện và nhân rộng các điển hình tiên tiến là các tuyên truyền viên tích cực về tác động của biến đổi khí hậu và các giải pháp ứng phó; Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam phối hợp với Văn phòng Chương trình Mục tiêu Quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu tổ chức các hoạt động tập huấn, hội thảo, giao lưu cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng qua đó thành lập đội tuyên truyền viên về biến đối khí hậu tại 2 khu vực miền Bắc, miền Nam, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA
- Nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho sinh viên Việt Nam về biến đổi khí hậu, đồng thời phát huy vai trò của sinh viên trong hoạt động tuyên truyền về biến đổi khí hậu trong cộng đồng.
- Tạo cơ hội giao lưu, chia sẻ kiến thức, kỹ năng về công tác tuyên truyền về biến đổi khí hậu của tổ chức Đoàn, Hội trong các trường Đại học.
- Phát hiện và nhân rộng các điển hình tiên tiến là các tuyên truyền viên tích cực về tác động của biến đổi khí hậu và các giải pháp ứng phó.
II. ĐỊA BÀN TRIỂN KHAI, ĐỐI TƯỢNG TÁC ĐỘNG
1. Địa bàn triển khai:
Chương trình truyền thông được triển khai tại 02 khu vực:
1.1. Khu vực miền Bắc với 05 trường Đại học:
- Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên.
- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội
- Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường
- Trường Đại học Hàng hải Việt Nam
- Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định
* Địa điểm tổ chức Chương trình: Nam Định
1.2. Khu vực miền Nam với 05 trường Đại học:
- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
- Trường Đại học Bách khoa – Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
- Trường Đại học Cần Thơ
- Trường Đại học Lạc Hồng – Đồng Nai
- Trường Đại học Bình Dương.
* Địa điểm tổ chức Chương trình: trường Đại học Bách khoa – Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.
2. Đối tượng tác động:
Đối tượng tác động là học sinh, sinh viên, thanh niên đang học tập tại các trường Đại học, Cao đẳng thuộc khu vực Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Cần Thơ, Bình Dương, tỉnh Thái Nguyên, Nam Định, Đồng Nai.
B. NỘI DUNG
1. Hoạt động 1: Tập huấn cho đội ngũ tuyên truyền viên.
1.1. Thời gian, địa điểm
* Khu vực miền Bắc:
- Thời gian: ngày 18/12/2010.
- Địa điểm: Khách sạn Khăn Quàng đỏ - Hà Nội.
* Khu vực miền Nam:
- Thời gian: ngày 09/12/2010.
- Địa điểm: Trường Đại học Bách khoa – Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.
1.2. Nội dung
Tập huấn cho 400 cán bộ Đoàn, Hội Sinh viên các trường khu vực Miền Bắc và Miền Nam các nội dung:
- Kiến thức về Biến đổi khí hậu
- Phương pháp truyền thông liên quan đến biến đổi khí hậu
- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền trong sinh viên và lồng ghép trong các hoạt động tình nguyện.
- Tổ chức lớp tập huấn tại 2 miền.
2. Hoạt động 2: Tọa đàm, hội thảo của 5 đội tham gia Chương trình về Biến đổi khí hậu
2.1. Thời gian, địa điểm:
* Khu vực miền Bắc:
- Thời gian: 10/12/2010.
- Địa điểm: Khách sạn Khăn Quàng đỏ - Hà Nội.
* Khu vực miền Nam:
- Thời gian: 19/12/2010.
- Địa điểm: Trường Đại học Bách khoa – Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.
2.2. Nội dung
- Chia nhóm thảo luận với chủ đề: Sinh viên với biến đổi khí hậu
- Các nhóm thảo luận theo chủ đề Ban Tổ chức giao.
- Các nhóm tổng kết, đưa ra được thông điệp cho chương trình.
- Kết luận tọa đàm.
3. Hoạt động 3: Giao lưu tìm hiểu về Biến đổi khí hậu dưới dạng sân khấu hóa:
3.1. Thời gian, địa điểm:
* Khu vực miền Bắc:
- Thời gian: 05/12/2010.
- Địa điểm: thành phố Hà Nội.
* Khu vực miền Nam:
- Thời gian: 10/12/2010.
- Địa điểm: Trường Đại học Bách khoa – Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.
3.2. Nội dung
- Hình thức:Giao lưu tìm hiểu kiến thức dưới dạng sân khấu hóa.
- Nội dung: Có thể lệ riêng kèm theo.
- Tổ chức Chương trình giao lưu tại 2 miền.
4. Hoạt động 4: Hoạt động tuyên truyền về Biến đổi khí hậu.
4.1. Thời gian, địa điểm:
- Thời gian: triển khai từ tháng 11/2010 đến hết tháng 9/2011.
4.2. Nội dung
- Các đơn vị sau khi tập huấn sẽ xây dựng kế hoạch tổ chức lồng ghép các nội dung tuyên truyền về Biến đổi khí hậu trong năm 2011 và sẽ được trang bị ấn phẩm tuyên truyền: tờ rơi, poster để tổ chức các hoạt động tuyên truyền về biến đổi khí hậu.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam:
- Phối hợp với Văn phòng Chương trình Mục tiêu Quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu xây dựng Kế hoạch, triển khai Chương trình năm 2010.
- Phối hợp mời Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Cục Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu tham gia Ban Tổ chức Chương trình.
- Chỉ đạo Hội Sinh viên Việt Nam các đơn vị trực thuộc tổ chức chương trình.
- Chỉ đạo Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển sinh viên Việt Nam thực hiện các nội dung của Chương trình theo Kế hoạch đã được phê duyệt.
2. Văn phòng Chương trình Mục tiêu Quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu:
- Phối hợp với Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam xây dựng Kế hoạch triển khai Chương trình năm 2010.
- Phối hợp xây dựng nội dung về biến đổi khí hậu cho các hoạt động của chương trình.
- Phối hợp với Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Cục Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu giới thiệu nhân sự tham gia Ban Tổ chức Chương trình.
3. Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển sinh viên Việt Nam:
- Phối hợp với Văn phòng Chương trình Mục tiêu Quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu xây dựng Kế hoạch, Thể lệ Chương trình giao lưu.
- Tham mưu cho Trung ương Hội Sinh viên triển khai Kế hoạch đã được phê duyệt giữa Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam và Văn phòng Chương trình Mục tiêu Quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu.
- Phối hợp với Văn phòng Chương trình Mục tiêu Quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu tổ chức lớp tập huấn tại 2 miền.
- Đảm bảo các tài liệu, ấn phẩm truyền thông cho các đội tuyên truyền và phát hành trên toàn quốc.
4. Hội Sinh viên các tỉnh, thành phố Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Cần Thơ, Bình Dương, tỉnh Thái Nguyên, Đồng Nai và trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định
Chỉ đạo các đơn vị tổ chức thực hiện các nội dung theo kế hoạch, cụ thể:
- Mỗi trường chuẩn bị 01 đội gồm 10 người tham dự hoạt động tập huấn và tọa đàm; 5 người trong số 10 người tham gia chương trình giao lưu.
- Mỗi trường chuẩn bị 01 tham luận với chủ đề “Sinh viên và Biến đổi khí hậu” (bao gồm bản word và powerPoint).
- Chuẩn bị các tiểu phẩm tuyên truyền về môi trường theo yêu cầu tại Thể lệ cuộc thi.
* Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội và Hồ Chí Minh: phối hợp tổ chức chương tại 02 khu vực và triệu tập cán bộ Hội chủ chốt tham dự chương trình Tập huấn về biến đổi khí hậu.
IV. KINH PHÍ
- Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam và Văn phòng Chương trình Mục tiêu Quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu hỗ trợ các trường kinh phí tập luyện, đi lại và ăn nghỉ trong quá trình tham gia Cuộc thi.
Căn cứ Kế hoạch của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam các tỉnh, thành phố; Ban Thư ký Hội Sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng trực thuộc tiến hành triển khai theo đúng Kế hoạch.
* Mọi thông tin xin liên hệ: Văn phòng Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, 64 Bà Triệu, Hà Nội, ĐT: 04.62631854; Fax: 043.8263874; hoặc đồng chí Nguyễn Kim Quy: 0976999389; email: nguyenkimquydtn@gmail.com.Nơi nhận:
- Đ/c Chủ tịch Hội (để b/c);
- TT HT&PT SVVN;
- Hội SVVN TP.HN, TP.HCM, Cần Thơ, Bình Dương, Đồng Nai, Hải Phòng, Thái Nguyên, trường ĐH SPKT Nam Định (để t/h);
- Lưu VP.
TL. THƯỜNG TRỰC BAN THƯ KÝ
TRUNG ƯƠNG HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM
CHÁNH VĂN PHÒNG​
Nguyễn Bình Minh
 

Minh Grac

Cây cổ thụ
Ban Quản Trị
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
[FONT=&quot] HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM [/FONT]
[FONT=&quot]BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG [/FONT]
[FONT=&quot] ----------- Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2010[/FONT]
[FONT=&quot] BAN TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
THỂ LỆ CUỘC THI GIAO LƯU TÌM HIỂU

[FONT=&quot]“SINH VIÊN VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU”[/FONT]
-------------​

[FONT=&quot]Căn cứ vào Kế hoạch tổ chức giao lưu tìm hiểu về môi trường và biến đổi khí hậu của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Ban tổ chức chương trình ban hành Thể lệ giao lưu tìm hiểu như sau:[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]I. NỘI DUNG VÀ CÁCH THỨC DỰ THI:[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]Giao lưu tìm hiểu kiến thức về biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường trong sinh viên, kỹ năng tuyên truyền về biến đổi khí hậu, những giải pháp mô hình hay, cách làm hiệu quả về tuyên truyền biến đổi khí hậu trong sinh viên. Chương trình gồm 3 phần:[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]Phần I: Màn chào hỏi với tên gọi: “Nhập cuộc”.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]- Cách chơi:[/FONT][FONT=&quot] Các đội giới thiệu được hình ảnh của đơn vị và giới thiệu được các thông tin về hoạt động tuyên truyền về môi trường và biến đổi khí hậu của trường mình.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]- Hình thức:[/FONT][FONT=&quot] Hình thức thể hiện tự do dưới hình thức sân khấu hóa: kịch tuyên truyền, diễn tấu, kịch trình diễn thông tin..., khuyến khích sự giới thiệu dễ hiểu, độc đáo, sáng tạo và số lượng người tham gia giới hạn trong thành viên của đội chơi. [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]- Thời gian:[/FONT][FONT=&quot] Tối đa dành cho mỗi đội là 06 phút.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]- Cách tính điểm:[/FONT][FONT=&quot] Điểm tối đa cho phần thi này là 30 điểm. Nếu cứ quá 10 giây mỗi đội sẽ bị trừ 1 điểm trên tổng số điểm, quá 2 phút phần thi này không được tính điểm. [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]* Ban giám khảo sẽ đánh giá phần thi này dựa trên các tiêu chí sau: [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]+ Gắn với chủ đề cuộc thi [/FONT]
[FONT=&quot](15đ)[/FONT]​
[FONT=&quot]+ Sinh động, ấn tượng, độc đáo, sáng tạo[/FONT]
[FONT=&quot](10đ)[/FONT]​
[FONT=&quot]+ Giới thiệu hình ảnh của đơn vị mình [/FONT]
[FONT=&quot](5đ)[/FONT]​
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]Phần II: Thi kiến thức và tình huống với tên gọi: “Trái đất của tôi”.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]Các đội sẽ tham gia trả lời các câu hỏi của Ban tổ chức về các chủ đề liên quan đến môi trường và biến đổi khí hậu, 5 thành viên chính thức phải tham gia phần giao lưu này. Phần giao lưu gồm 2 chặng: [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]1. Chặng 1: “Ai nhanh nhất”.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]- Cách chơi: 05 đội cùng xuất hiện trên sân khấu để trả lời 10 câu hỏi của Ban tổ chức đưa ra trên màn hình, các câu hỏi không có phương án trả lời trước. Các đội sẽ cùng sử dụng tín hiệu để giành quyền trả lời.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]- Thời gian:[/FONT][FONT=&quot] Các đội có 20 giây suy nghĩ để trả lời câu hỏi. Ngay sau khi MC kết thúc hiệu lệnh, các đội được quyền bấm chuông giành quyền trả lời. Đội nào bấm chuông nhanh nhất sẽ giành quyền trả lời. Đội nào bấm chuông trước hiệu lệnh sẽ mất quyền trả lời. Trả lời đúng, chuyển sang câu hỏi khác. Trả lời sai, MC sẽ ra hiệu lệnh cho 04 đội còn lại. Hết 20 giây, các đội không có câu trả lời chính xác, quyền trả lời thuộc về khán giả. [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]- Cách tính điểm:[/FONT][FONT=&quot] Mỗi câu trả lời đúng được 5 điểm, trả lời sai 0 điểm.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]2. Chặng 2: “Giải pháp”.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]- Cách chơi:[/FONT][FONT=&quot] 05 đội cùng xuất hiện trên sân khấu. Theo thứ tự bốc thăm, từng đội sẽ đưa ra những tình huống được thể hiện bằng hình thức tiểu phẩm vui hoặc dưới dạng Slide hoặc Clip (thời gian tối đa là 1 phút 30 giây). 04 đội còn lại sẽ có 30 giây suy nghĩ sau đó cử 01 thành viên đại diện trả lời các giải pháp, tình huống.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
- [FONT=&quot]Cách tính điểm[/FONT][FONT=&quot]: Điểm tối đa trong phần giao lưu này là 10 điểm cho mỗi [/FONT][FONT=&quot]đội. Cách tính điểm tùy thuộc và kết quả đánh giá, nhận xét của Ban Cố vấn.[/FONT]
[FONT=&quot]Phần III: Thi hùng biện với tên gọi: “Thông điệp xanh”. [/FONT]

[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] - Chủ đề:. [/FONT]
[FONT=&quot]+ Thực trạng nhận thức về biến đổi khí hậu của sinh viên hiện nay.[/FONT]
[FONT=&quot]+ Thực trạng ý thức bảo vệ môi trường của sinh viên.[/FONT]
[FONT=&quot]+ Thực trạng và đề xuất về phương pháp tuyên truyền, giáo dục về biến đổi khí hậu và vai trò của sinh viên.[/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]- Cách chơi:[/FONT][FONT=&quot] Mỗi đội tham gia sẽ được chuẩn bị nội dung theo chủ đề hùng biện trên. Trước khi thi, Ban Tổ chức sẽ cho các đội bốc thăm để chọn chủ đề và bốc thăm theo thứ tự. Cả 5 đội có 5 phút để chuẩn bị nội dung. Hết 5 phút chuẩn bị 5 đội bắt buộc phải ra sân khấu để nghe từng đội thể hiện phần thi của mình. [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]Hình thức thể hiện hùng biện đa dạng, có thể 1 thành viên, hoặc tất cả các thành viên chính thức trong phần thi kiến thức có thể tham gia. Sau mỗi phần hùng biện mỗi đội sẽ bốc thăm để chọn Cố vấn đặt câu hỏi phụ. Các đội sẽ có 1 phút để chuẩn bị trình bày câu hỏi phụ và 02 phút để trình bày. Nếu quá thời gian 2 phút trả lời câu hỏi phụ, Ban Cố vấn sẽ ra tín hiệu dừng trả lời câu hỏi phụ.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]- Thời gian:[/FONT][FONT=&quot] Mỗi đội sẽ có 05 phút để trình bày nội dung hùng biện. Cứ quá mỗi 10 giây sẽ bị trừ 1 điểm. Quá 1 phút phần giao lưu này không được tính điểm. [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]- Cách tính điểm:[/FONT][FONT=&quot] Tổng số điểm của phần này là 50 điểm.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]Ban Cố vấn sẽ đánh giá phần giao lưu này trên các tiêu chí:[/FONT]
[FONT=&quot]+ Khái quát được đầy đủ nội dung cơ bản của chủ đề hùng biện (20 điểm).[/FONT]
[FONT=&quot]+ Đưa ra được sáng kiến, giải pháp, ý tưởng hay để giải quyết vấn đề được nêu trong chủ đề (20 điểm).[/FONT]
[FONT=&quot]+ Khả năng thuyết trình, trình bày nội dung của chủ đề hùng biện (10 điểm).[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]II. QUY ĐỊNH CHUNG. [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]1. Đối tượng tham gia:[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]- Là sinh viên hệ chính quy thuộc các trường do Ban tổ chức chỉ định: [/FONT]
[FONT=&quot]+ Tại miền Bắc: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định.[/FONT]
[FONT=&quot]+ Tại miền Nam: [/FONT][FONT=&quot]Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, Trường Đại học Bách khoa – Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, Trường Đại học Cần Thơ, Trường Đại học Lạc Hồng – Đồng Nai, Trường Đại học Bình Dương.[/FONT]
[FONT=&quot]- Các trường được cử 01 đội đại diện cho trường tham dự chương trình, mỗi đội gồm 5 thành viên chính thức tham gia tất cả các phần thi (khuyến khích mỗi đội gồm cả nam và nữ) và các thành viên hỗ trợ phần sân khấu hóa. [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]2. Quy định đăng ký tham gia cuộc thi:[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]Mỗi trường lập danh sách gồm các thành viên tham gia gửi kèm theo công văn của Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên trường (với những tỉnh chưa có Hội Sinh viên), Hội Sinh viên tỉnh, Thành phố gửi về Ban tổ chức. [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]III. GIẢI THƯỞNG.[/FONT]
[FONT=&quot]01 Giải Nhất: 4.000.000đ (Bốn triệu đồng) [/FONT]
[FONT=&quot]01 Giải Nhì: 3.000.000đ (Ba triệu đồng)[/FONT]
[FONT=&quot]03 Giải Ba: 2.000.000đ (Hai triệu đồng)[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]và Bằng khen của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]Mọi chi tiết về cuộc thi xin liên hệ:[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]Văn phòng Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Sinh viên Việt Nam trực thuộc Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, số 05 Phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội.ĐT 043.7751619 hoặc đ/c Đặng Trần Quân, điện thoại: 0982.257718.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]​
[FONT=&quot] BAN TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH[/FONT]
 

tungbo

Cây công nghiệp
Bài viết
257

shizuka_911

Hạt giống tốt
Bài viết
2
Sửa lần cuối:

Minh Grac

Cây cổ thụ
Ban Quản Trị
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Họ và tên ; Bùi Thanh Tùng
trường : DH Lâm Nghiệp Việt Nam-Xuân Mai-Chuơng Mỹ-Hà Nội
SDT : 01689910495
Kinh nhiệm : TNV triển lãm đa dạng sinh học asean, tnv dự án đỡ đầu mầm xanh,con đường di sản,earth hour 2010,fesival green,diễn đàn thanh niên ứng phó với biến đổi khí hậu.
Hoạt động lần này CLB YMT phụ trách ở miền nam bạn ơi :savage:, thông cảm nhé
Họ và tên: Nguyễn Tấn Thông
SV: trường ĐH Bách Khoa tp HCM
SDT: 01223939515
Email:nguyentthong295@yahoo.com.vn
Rất mong sẽ được tham gia học hỏi kinh nghiệm.
Welcome
Họ và tên : Đỗ Hà My
SV : Khoa PR - trường Đại học Hòa Bình
SDT: 01648.746.729
Email : dohamy911@gmail.com
Kinh nghiệm : tham gia một số chương trình bảo vệ môi trườnng của Thành đoàn... Bên cạhh có kinh nghiệm làm marketing cho công ty haducovietnam , làmm hướnng dẫnn viên cho một số tour sinh thái ....
Hoạt động lần này CLB YMT phụ trách ở miền nam bạn ơi :savage:, thông cảm nhé
Họ và tên: Vũ Đức Khôi Nguyên
SV: trường ĐH Tôn Đức Thắng TPHCM
SDT: 0979 584 867
Email:vuduckhoinguyen@yahoo.com.vn
Rất mong sẽ được tham gia học hỏi kinh nghiệm.
Welcome
 

Minh Grac

Cây cổ thụ
Ban Quản Trị
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
các bạn SV năng nổ ghê lun. Mình mà còn là SV là đã đăng ký tham ja rùi. Tiêc ghê. Admin ơi! em hết SV rùi có đc tham ja hok zậy? ^^

Phải có đội cổ vũ và tư vấn bên ngoài cho 5 bạn trên chứ, đăng ký nhé Thảo :mail:
Họ và tên: Nguyễn Thị Kim Anh
SV: Đại Học khoa học xã hội và nhân văn
ĐT: 0935 337 803
Yahoo: kimanh14121989
Hi vọng sẽ được tham gia hoạt động cùng mọi người
:006: Welcome
hjx................bùn vậy....admin ko viết rõ gì cả .....:(( Sao mìnnh đọc thấy chương trình được tổ chức ở cả Hà Nội mà ...
Không hiểu....
Bạn đọc kỹ sẽ thấy, chương trình chia làm nhiều khu vực mà. Ở TP.HCM sẽ chọn 2 CLB và BQT phụ trách tìm luôn 1 CLB còn lại nữa :005: để tham gia.
 
scroll-topTop