UBND Quận và Phường sẽ quản lý rác thải bằng phần mềm GRAC

Hotline: 1800 1522

Ứng dụng tiện ích

App yeumoitruong.vn

App Store Google Play

App Gom Rác GRAC

App Store Google Play

Chia sẻ trang

Minh Grac

Cây cổ thụ
Ban Quản Trị
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
UBND Quận và Phường sẽ quản lý rác thải bằng phần mềm GRAC trên máy tính (đầy đủ tính năng) hoặc trên hệ điều hành IOS hoặc Android của điện thoại di động.
Phần mềm quản trị CMS GRAC và ứng dụng GRAC được thiết kế phù hợp với các quy định của quản lý nhà nước về môi trường như:
  • Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ quy định về quản lý chất thải và phế liệu
  • Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2019.
  • QUYẾT ĐỊNH số 12 /2019/QĐ-UBND Ban hành Quy định quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh ngày 17 tháng 5 năm 2019.
Sau đây là các tính năng của phần mềm quản trị CMS GRAC sử dụng cho công tác quản lý rác thải sinh hoạt tại nguồn.
1573182948160.png

UBND Quận Huyện có thể sử dụng phần mềm CMS GRAC để quản lý:
- Xem số lượng hộ dân/nóc gia/gia đình hoặc chủ nguồn thải (tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh) trên địa bàn quản lý. Hiện nay TP.HCM chủ yếu các UBND Quận Huyện quản lý trên file excel khá thủ công nên khó khăn trong quá trình báo cáo, quản lý, điều hành. Các báo cáo từ các UBND Phường Xã gửi lên cũng là file giấy nên phải tổng hợp lại một lần nữa trong khi đó nhân sự cho việc quản lý rác thải sinh hoạt lại ít.
- Nắm rõ số lượng đơn vị thu gom rác thải sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn: dây rác dân lập, hợp tác xã, công ty tư nhân vệ sinh môi trường, công ty công ích,...
- Thống kê và quản lý cơ sở dữ liệu về hộ gia đình, chủ nguồn thải, chủ thu gom, vận chuyển, chủ xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn
- Theo dõi được hành trình xe rác, phương tiện thu gom rác từng tuyến thu gom theo thời gian thực
- Theo dõi tình hình quản lý rác thải sinh hoạt của UBND Phường Xã một cách nhanh chóng và tiện lợi.
- Nắm được tình hình phân loại rác tại nguồn, thu gom và vận chuyển.
UBND Phường Xã có thể sử dụng phần mềm CMS GRAC để quản lý:
- Xem số lượng hộ dân và chủ nguồn thải trên địa bàn quản lý.
- Nắm rõ số lượng đơn vị thu gom rác thải sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn: dây rác dân lập, hợp tác xã, công ty tư nhân vệ sinh môi trường, công ty công ích,...
- Theo dõi được hành trình xe rác, phương tiện thu gom rác từng tuyến thu gom theo thời gian thực
- Nắm rõ các phản ánh của người dân, lực lượng thu gom rác thải khi phát hiện các hành vi vi phạm
- Thông báo họp tổ dân phố, họp phân loại rác tại nguồn, tuyên truyền người dân dễ dàng hơn.
- Thông báo tình hình xảy ra sự cố an ninh, an toàn, sự cố cháy nổ, sự cố môi trường trên địa bàn.
- Xuất các báo cáo dữ liệu quản lý rác thải lên UBND Quận Huyện (số hộ dân, phương tiện, mạng lứoi thu gom,...)
- Nắm được số hộ dân đã thực hiện, chưa thực hiện phân loại rác tại nguồn.
Quản lý danh sách hợp đồng cung ứng dịch vụ thu gom CTRSH tại nguồn trên địa bàn quản lý.
- Quản lý các chủ thu gom chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn quản lý.
- Phổ biến thời gian và phương thức chuyển giao chất thải rắn sinh hoạt đến tất cả hộ gia đình và chủ nguồn thải chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn quản lý.
- Thông báo tuyên truyền phân loại rác tại nguồn qua Ứng dụng, web, thông báo push notification, email hoặc tin nhắn SMS.
1573182979310.png

Theo QUYẾT ĐỊNH số 12 /2019/QĐ-UBND Ban hành Quy định quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh ngày 17 tháng 5 năm 2019

Điều 33. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân quận, huyện
1. Chịu trách nhiệm trước Hội đồng nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố về tình hình chất lượng vệ sinh môi trường, chất lượng cung ứng dịch vụ của các đơn vị và kết quả triển khai các chương trình, kế hoạch, phong trào bảo vệ môi trường trên địa bàn quận, huyện. Định kỳ báo cáo đánh giá, kết quả triển khai thực hiện, đồng thời nêu những khó khăn, bất cập trong quá trình triển khai và kiến nghị, đề xuất giải pháp thực hiện gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố.
2. Thực hiện các trách nhiệm liên quan theo quy định từ Điều 5 đến Điều 17 của Quy định này.
3. Chủ trì xây dựng kế hoạch và triển khai các chương trình, đề án, phong trào hàng năm nhằm bảo vệ môi trường trong lĩnh vực quản lý CTRSH trên địa bàn quận, huyện gửi Sở Tài nguyên và Môi trường để theo dõi chung.
4. Lập dự toán kinh phí thực hiện các chương trình, đề án, phong trào hàng năm nhằm bảo vệ môi trường trong lĩnh vực quản lý CTRSH trên địa bàn quận, huyện gửi Sở Tài chính xem xét, trình Ủy ban nhân dân thành phố bố trí kinh phí thực hiện theo Luật Ngân sách nhà nước.
5. Chỉ đạo và phối hợp với các đơn vị liên quan giải quyết kịp thời các vấn đề vướng mắc, bất cập khi triển khai các chương trình, đề án, phong trào liên quan đến quản lý CTRSH.
6. Tổ chức thành lập lực lượng nòng cốt tại địa phương là các cán bộ phường, cán bộ/hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, hội viên Hội Cựu chiến binh, Ban điều hành khu phố, tổ dân phố,… phụ trách trực tiếp công tác tuyên truyền, vận động cộng đồng tham gia các chương trình, đề án, phong trào bảo vệ môi trường trên địa bàn.
7. Xây dựng và ban hành các tiêu chí, thi đua khen thưởng đối với các khu phố, tổ dân phố, các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình thực hiện tốt các chương trình và phong trào bảo vệ môi trường liên quan đến chất thải rắn.
8. Khen thưởng, tuyên dương và công nhận gia đình điểm, văn hóa đối với các cá nhân, hộ gia đình và chủ nguồn thải khi tham gia thực hiện tốt phong trào, chương trình hoặc hiến kế, góp ý góp phần bảo vệ môi trường.
9. Chỉ đạo thực hiện thống kê và quản lý cơ sở dữ liệu về hộ gia đình, chủ nguồn thải, chủ thu gom, vận chuyển, chủ xử lý CTRSH trên địa bàn.
10. Tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật về quản lý CTRSH; vận động tất cả các cá nhân, hộ gia đình, chủ nguồn thải trên địa bàn chuyển giao CTRSH cho chủ thu gom và thực hiện các nghĩa vụ về giá dịch vụ thu gom tại nguồn, vận chuyển và xử lý CTRSH theo đúng quy định.
11. Tổ chức đấu thầu, ký hợp đồng đặt hàng cung ứng các dịch vụ liên quan đến quản lý CTRSH theo quy định và theo phân cấp, ủy quyền của Ủy ban nhân dân thành phố. Lưu ý nội dung thu gom CTRSH tại các điểm tập kết CTRSH phát sinh do các cá nhân, hộ gia đình, chủ nguồn thải không có điều kiện chuyển giao CTRSH theo đúng thời gian quy định chung của khu vực và nội dung thu gom chất thải rắn cồng kềnh định kỳ ít nhất 01 lần/tháng đưa vào nội dung đấu thầu, đặt hàng cung ứng dịch vụ vận chuyển CTRSH trên địa bàn quận, huyện theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 6 Quy định này.
12. Chủ trì phối hợp với Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn và các đơn vị liên quan sắp xếp thời gian hoạt động của các điểm hẹn và thời gian hoạt động của các chủ thu gom, vận chuyển đảm bảo kết nối hiệu quả giữa công tác thu gom tại nguồn với công tác vận chuyển CTRSH và phù hợp với chương trình phân loại chất thải rắn tại nguồn.
13. Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn và các đơn vị liên quan xác định sự cần thiết, vị trí và quy mô các điểm hẹn trên địa bàn quản lý; đề xuất sự cần thiết, vị trí, công suất, công nghệ trạm trung chuyển quy mô nhỏ phục vụ cho nhu cầu trung chuyển CTRSH trên địa bàn; thời gian, tuyến đường, tần suất thực hiện quét, thu gom chất thải rắn đường phố; nhu cầu thực hiện vớt, thu gom chất thải rắn trên sông, kênh, rạch; mạng lưới, vị trí, số lượng, dung tích, mẫu mã thùng rác công cộng; các vị trí cụ thể được thải bỏ chất thải rắn ở khu vực công cộng.
14. Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện rà soát, xây dựng các định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực quản lý CTRSH.
15. Chủ trì tổ chức xây dựng và ban hành lộ trình thu gom, vận chuyển CTRSH để làm cơ sở đấu thầu, đặt hàng lựa chọn đơn vị cung ứng dịch vụ theo quy định.
16. Tổ chức xây dựng và ban hành đơn giá quét dọn, thu gom, vận chuyển CTRSH để làm cơ sở đấu thầu, đặt hàng lựa chọn đơn vị cung ứng dịch vụ theo quy định.
17. Chịu trách nhiệm đầu tư xây dựng đủ trạm trung chuyển phù hợp với quy hoạch để đảm bảo phục vụ cho công tác thu gom, vận chuyển CTRSH trên địa bàn quận, huyện.
18. Tổ chức bộ phận quản lý tinh gọn, hiệu quả và chịu trách nhiệm quản lý, kiểm tra, giám sát, đánh giá chất lượng vệ sinh, nghiệm thu khối lượng công việc thực hiện của các đơn vị cung ứng dịch vụ vệ sinh môi trường và xử phạt vi phạm hành chính, vi phạm hợp đồng theo thẩm quyền được giao.
19. Ghi nhận và báo cáo kịp thời cho các đơn vị cung ứng dịch vụ các vấn đề, sự cố môi trường phát sinh trên địa bàn quản lý. Giám sát quá trình tiếp nhận thông tin và xử lý thông tin của đơn vị cung ứng dịch vụ.
20. Tiếp nhận, giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo và các yêu cầu kiến nghị về quản lý CTRSH trong phạm vi quyền hạn của mình hoặc chuyển đến cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để giải quyết.
21. Chủ trì, hướng dẫn Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn triển khai quy định này và các quy định hiện hành liên quan đến quản lý CTRSH.
22. Công bố rộng rãi số điện thoại đường dây nóng lĩnh vực môi trường của quận, huyện để người dân được biết và phản ánh các vấn đề về môi trường (nếu có).
23. Thực hiện các báo cáo:
a) Báo cáo định kỳ về tình hình quản lý, kết quả triển khai các chương trình, đề án, phong trào lĩnh vực quản lý CTRSH trên địa bàn trong 9 tháng đầu năm, ước tính thực hiện 3 tháng cuối năm đồng thời nêu những khó khăn, bất cập trong quá trình quản lý và kiến nghị, đề xuất giải pháp thực hiện gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 15 tháng 9 hàng năm.
b) Báo cáo kế hoạch tổ chức thực hiện kiểm tra, giám sát chất lượng cung ứng các loại dịch vụ gồm thu gom, vận chuyển, trung chuyển CTRSH; quét, thu gom chất thải rắn đường phố và kênh rạch; thu gom, vệ sinh thùng rác công cộng gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 15 tháng 9 hàng năm.
c) Báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Điều 34. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn
1. Chịu trách nhiệm trước Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quận, huyện về tình hình chất lượng vệ sinh môi trường trên địa bàn và kết quả triển khai các chương trình, phong trào bảo vệ môi trường tại địa phương. Định kỳ gửi Ủy ban nhân dân quận, huyện báo cáo đánh giá, kết quả triển khai thực hiện, đồng thời nêu những khó khăn, bất cập trong quá trình triển khai và kiến nghị, đề xuất giải pháp thực hiện.
2. Thực hiện các trách nhiệm liên quan theo quy định từ Điều 5 đến Điều 17 của Quy định này.
3. Tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật, triển khai các quy định về quản lý CTRSH.
4. Tiếp nhận, giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, phản ánh của các tổ chức, cá nhân và các yêu cầu kiến nghị về quản lý CTRSH trong phạm vi quyền hạn của mình hoặc chuyển đến cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để giải quyết.
5. Định kỳ tổ chức kiểm tra, giám sát việc cung ứng dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý CTRSH và chất lượng vệ sinh môi trường trên địa bàn quản lý.
6. Tổ chức xử lý vi phạm hành chính, vi phạm hợp đồng trong lĩnh vực quản lý CTRSH theo thẩm quyền và phản ánh kịp thời cho cơ quan cấp trên để xử lý theo quy định.
7. Đề xuất Ủy ban nhân dân quận, huyện khen thưởng các trường hợp cá nhân, hộ gia đình và chủ nguồn thải tham gia thực hiện tốt phong trào, chương trình hoặc đề xuất, góp ý các vấn đề liên quan đến chất thải rắn nhằm góp phần bảo vệ môi trường.
8. Chỉ đạo các Tổ dân phố tham gia giữ gìn vệ sinh đường phố, nơi công cộng và hệ thống kênh rạch trên địa bàn (nếu có), thực hiện quy chế quản lý CTRSH và đăng ký thực hiện quy ước giữ gìn vệ sinh.
9. Đề xuất với Ủy ban nhân dân quận, huyện, Sở Tài nguyên và Môi trường những chủ trương, biện pháp cải thiện chất lượng môi trường công tác vệ sinh đường phố và các kênh rạch.
10. Thực hiện thống kê dữ liệu về các hộ gia đình, chủ nguồn thải và chủ thu gom, vận chuyển CTRSH cung ứng dịch vụ thu gom tại nguồn trên địa bàn theo mẫu do Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn để làm cơ sở quản lý.
11. Thực hiện ký hợp đồng với chủ thu gom, vận chuyển CTRSH để cung ứng dịch vụ thu gom CTRSH tại nguồn cho tất cả các đối tượng cá nhân, hộ gia đình thuộc phạm vi quản lý.
12. Quản lý danh sách hợp đồng cung ứng dịch vụ thu gom CTRSH tại nguồn trên địa bàn quản lý.
13. Quản lý các chủ thu gom CTRSH trên địa bàn quản lý.
14. Thẩm định, kiểm tra, xác nhận và quản lý danh sách thống kê số lượng, phân loại các hộ gia đình, chủ nguồn thải và danh sách thông tin người thu gom, số lượng, loại phương tiện thu gom, địa bàn thu gom ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất do chủ thu gom lập và định kỳ 6 tháng/lần gửi Ủy ban nhân dân quận, huyện quản lý.
15. Phối hợp với các chủ thu gom, vận chuyển CTRSH xác định cụ thể thời gian, phương thức chuyển giao CTRSH tại các hộ gia đình, chủ nguồn thải và thời gian chuyển giao chất thải rắn tại các điểm hẹn phù hợp đặc điểm của từng khu vực, từng địa bàn quận, huyện.
16. Phổ biến thời gian và phương thức chuyển giao CTRSH đến tất cả hộ gia đình và chủ nguồn thải CTRSH trên địa bàn quản lý.
17. Cung cấp danh sách những chủ thu gom, vận chuyển CTRSH thực hiện tốt để các chủ nguồn thải lựa chọn ký hợp đồng cung ứng dịch vụ thu gom CTRSH tại nguồn. Khuyến khích ưu tiên lựa chọn chủ thu gom, vận chuyển CTRSH thực hiện tốt đang thu gom khu vực lân cận.
18. Thực hiện báo cáo định kỳ, báo cáo chuyên đề về công tác quản lý hoạt động thu gom tại nguồn theo hướng dẫn của Ủy ban nhân dân quận, huyện, cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành.
19. Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân quận, huyện trong việc tổ chức triển khai chương trình phân loại CTRSH tại nguồn và các chương trình khác có liên quan.
20. Thực hiện chỉ đạo Ủy ban nhân dân quận, huyện trong việc hỗ trợ chuyển đổi phương tiện thu gom và tham gia các tổ chức có tư cách pháp nhân của các chủ thu gom là các cá nhân riêng lẻ.
21. Phối hợp với Ủy ban nhân dân quận, huyện và các đơn vị liên quan sắp xếp thời gian hoạt động của các điểm hẹn và thời gian hoạt động của các chủ thu gom, vận chuyển đảm bảo kết nối hiệu quả giữa công tác thu gom tại nguồn với công tác vận chuyển CTRSH.
22. Phối hợp với Ủy ban nhân dân quận, huyện và các đơn vị liên quan xác định sự cần thiết, vị trí và quy mô hoạt động của các điểm hẹn; sự cần thiết, vị trí, công suất của các trạm trung chuyển trên địa bàn quản lý phù hợp với điều kiện của địa phương.
23. Rà soát, khảo sát hiện trạng tất cả các tuyến sông, kênh, rạch thuộc địa bàn của phường, xã, thị trấn; tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân quận, huyện xem xét, giải quyết.
24. Thực hiện báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình quản lý vệ sinh môi trường trên sông, kênh, rạch tại địa phương theo đề nghị, hướng dẫn của Ủy ban nhân dân quận, huyện, cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành.
25. Xác định tuyến đường, vị trí, số lượng, dung tích thùng rác công cộng cần lắp đặt, gửi Ủy ban nhân dân quận làm cơ sở tổng hợp dự toán kinh phí.
26. Phối hợp kiểm tra, giám sát, nghiệm thu khối lượng công việc do đơn vị dịch vụ vệ sinh môi trường thực hiện theo quy định.
27. Giám sát quá trình tiếp nhận thông tin và xử lý của đơn vị thực hiện dịch vụ.
28. Tổ chức tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao ý thức của người dân, khách vãng lai, du khách trong việc xả thải; tăng cường công tác kiểm tra, xử phạt nghiêm đối với các hành vi xả thải không đúng quy định theo quy định hiện hành.
1573182868876.png

Link hướng dẫn sử dụng phần mềm quản trị CMS, và các câu hỏi liên quan tới GRAC
- https://grac.vn/30-cau-hoi-ve-grac-tang-do-va-phan-loai-rac/
- https://grac.vn/huong-dan-su-dung-ung-dung-grac/
- https://grac.vn/huong-dan-phan-loai-rac/
1573182920421.png
 
Sửa lần cuối:
scroll-topTop