Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

Ứng phó sự cố tràn dầu

#1
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất, tràn dầu và sự cố môi trường 25L
1. Theo quy định tại Khoản 2 Điều 36 Quy chế, Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn (hiện nay là Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn) có trách nhiệm hướng dẫn xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu. Đồng thời, theo quy định tại Điều 37 của Quy chế, Bộ Tài nguyên và Môi trường không được giao trách nhiệm hướng dẫn thực hiện Quy chế này.

2. Theo quy định tại Khoản 5 Điều 29 Nghị định số 30/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 03 năm 2017 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Bộ Công Thương có trách nhiệm "hướng dẫn các địa phương liên quan xây dựng kế hoạch và chuẩn bị lực lượng, phương tiện thực hiện ứng phó sự cố tràn dầu, sự cố hóa chất độc theo quy định".

Vậy giờ xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của tỉnh phải thực hiện theo hướng dẫn nào?
 
Top