Ứng Phó Sự Cố Tràn Dầu

h2t830326

Cỏ 4 lá
Bài viết
61
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Từ ngày 06 tháng 10 đến 09 tháng 10 năm 2009 tại Thành phố Rạch Giá - tỉnh Kiên Giang diễn ra hội nghĩ chia sẽ kinh nghiệm ứng phó sự cố tràn dầu.
Và đây là tài liệu của các đại biểu tham dự.

Xin phép các đại biểu cho em upload chia sẽ nhé. Em xin phép rùi đó, không nói "kết tội" em là "vi phạm bản quyền đâu nhé.

Những khó khăn trong công tác xây dựng
Kế hoạch Ứng phó sự cố tràn dầu, Bản đồ nhạy cảm đường bờ cấp tỉnh
và thẩm định Kế hoạch Ứng phó sự cố tràn dầu cấp cơ sở
tại tỉnh Tiền Giang​
I. Tình hình thực hiện công tác ứng phó sự cố tràn dầu ở địa phương:
- Tỉnh Tiền Giang có 32 km bờ biển, nằm trên địa phận của hai huyện Gò Công Đông và Tân Phú Đông.
- Để chủ động phòng chống và khắc phục sự cố tràn dầu xảy ra gây ảnh hưởng đến khu vực bờ biển của tỉnh, năm 2007, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Phương án số 51/PA-UBND ứng phó sự cố tràn dầu vào khu vực bờ biển Gò Công. Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường được giao nhiệm vụ là cơ quan thường trực giúp Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Phương án. Phương án đã đề ra các công việc cần thực hiện để ứng phó sự cố tràn dầu trên vùng bờ biển của tỉnh: tổ chức giám sát, khảo sát và đánh giá; thu gom, bảo quản và xử lý tiêu hủy; đảm bảo thông tin; huy động nhân lực. Phương án cũng đã đề ra nhiệm vụ cho các ngành chức năng có liên quan như:
+ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (bao gồm Sở Thủy sản cũ) có nhiệm vụ cảnh báo cho nhân dân vùng biển, đặc biệt là các vùng có nuôi trồng thủy sản tình hình ô nhiễm dầu để có biện pháp ứng phó thích hợp; xây dựng phương án ứng phó sự cố tràn dầu trôi vào khu vực bờ biển ảnh hưởng đến việc lấy nước phục vụ sản xuất nông nghiệp; đánh giá mức độ thiệt hại về nông nghiệp, rừng phòng hộ khu vực bờ biển;…
+ Sở Tài chính xem xét đơn giá chi trả cho việc thu gom dầu;
+ Đoàn Thanh niên xây dựng các đội thanh niên tình nguyện thu gom dầu;
+ Các huyện có biển lập kế hoạch huy động lực lượng để tổ chức thu gom và xử lý ô nhiễm môi trường khi có sự cố tràn dầu xảy ra.
- Thực hiện Công văn số 69/CV-UB ngày 05/3/2009 của Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn về việc hướng dẫn triển khai xây dựng và cập nhật Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu, Bản đồ nhạy cảm các tỉnh, thành phố ven biển; theo hướng dẫn của Trung tâm ứng phó sự cố tràn dầu Khu vực Miền Nam tại Công văn số 88/2009/NASOS ngày 02/4/2009, Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang đã có công văn gửi các cơ quan có liên quan cử thành viên tham gia Ban Soạn thảo Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu và Bản đồ nhạy cảm đường bờ của tỉnh và đã được sự đề cử của các cơ quan này để Sở chuẩn bị trình Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định thành lập Ban Soạn thảo, dự kiến bao gồm đại diện của: Ủy ban nhân dân tỉnh; Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng UBND tỉnh; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Công thương; Sở Giao Thông Vận tải; Sở Khoa học và Công nghệ; Ủy ban nhân dân huyện Gò Công Đông; Ủy ban nhân dân huyện Tân Phú Đông.
II. Những khó khăn trong công tác xây dựng Kế hoạch Ứng phó sự cố tràn dầu, Bản đồ nhạy cảm đường bờ cấp tỉnh và thẩm định Kế hoạch Ứng phó sự cố tràn dầu cấp cơ sở:
1. Đối với công tác xây dựng Kế hoạch Ứng phó sự cố tràn dầu, Bản đồ nhạy cảm đường bờ cấp tỉnh:
- Về nguồn nhân lực: Xây dựng Kế hoạch Ứng phó sự cố tràn dầu, Bản đồ nhạy cảm đường bờ là một công việc mới, đòi hỏi chuyên môn sâu. Trong khi để thực hiện công việc này, không có thêm nguồn nhân lực mà chỉ dựa trên nguồn nhân lực hiện có, vì vậy rất khó khăn để có thể vừa đảm bảo chức năng quản lý nhà nước vừa thực hiện thêm những công việc đòi hỏi chuyên môn sâu.
- Về kinh phí: để khắc phục khó khăn về nguồn nhân lực nêu trên và có thể xây dựng Kế hoạch Ứng phó sự cố tràn dầu, Bản đồ nhạy cảm đường bờ đạt chất lượng trình Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn, qua tham khảo một số địa phương, Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang đã trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt nguồn kinh phí để thuê đơn vị có chuyên môn thực hiện dưới hình thức dự án cấp tỉnh, hiện đang chờ Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét. Tuy nhiên, nguồn kinh phí theo tham khảo ở một số tỉnh đã xây dựng kế hoạch là rất lớn (khoảng ba tỷ đồng) và để được phê duyệt cho phép thực hiện dự án thì phải chờ sang năm 2010, như vậy sẽ trễ theo yêu cầu của Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn tại Công văn số 69/CV-UB: thời gian hoàn thành Kế hoạch Ứng phó sự cố tràn dầu cấp tỉnh là tháng 9/2009 và Bản đồ nhạy cảm đường bờ là Quý IV/2009.
- Về các hướng dẫn để thực hiện: tại Công văn số 69/CV-UB, Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn đã có hướng dẫn Đề cương cơ bản Kế hoạch Ứng phó sự cố tràn dầu cấp tỉnh và Bản đồ nhạy cảm đường bờ; tại Công văn số 88/2009/NASOS, Trung tâm ứng phó sự cố tràn dầu Khu vực Miền Nam đã hướng dẫn các bước xây dựng Kế hoạch Ứng phó sự cố tràn dầu cấp tỉnh và Bản đồ nhạy cảm đường bờ, tuy nhiên, để đội ngũ cán bộ của tỉnh có thể thực hiện (nhất là trong trường hợp không được bố trí nguồn kinh phí để thuê đơn vị có chuyên môn thực hiện dưới hình thức dự án), cần có tập huấn chuyên sâu từng nội dung công việc cụ thể trong các bước công việc, ví dụ như: cách thức thu thập thông tin, đánh giá tư liệu; cách thức soạn thảo nội dung Kế hoạch; cách thức sử dụng phần mềm;…
2. Đối với công tác hướng dẫn cơ sở thực hiện Kế hoạch Ứng phó sự cố tràn dầu của cơ sở và công tác tổ chức thẩm định:
Theo quy định tại Công văn số 69/CV-UB, các tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn các cơ sở hoạt động tại địa phương triển khai xây dựng Kế hoạch Ứng phó sự cố tràn dầu của cơ sở trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt trong năm 2009. Tuy nhiên:
- Theo nội dung Công văn số 69/CV-UB, đối tượng cơ sở phải lập Kế hoạch Ứng phó sự cố tràn dầu là rất lớn: “chủ cơ quan, đơn vị hoặc cá nhân có phương tiện, thiết bị hoặc trong hoạt động có xảy ra sự cố tràn dầu…”, như vậy, việc quy định trong năm 2009, phải phê duyệt tất cả các kế hoạch là rất khó thực hiện.
- Công văn chưa hướng dẫn đề cương, bố cục, các nội dung yêu cầu cần thực hiện trong Kế hoạch Ứng phó sự cố tràn dầu của cơ sở để tỉnh thống nhất hướng dẫn cơ sở thực hiện.
- Công văn số 69/CV-UB quy định phải thành lập Hội đồng thẩm định giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm định Kế hoạch Ứng phó sự cố tràn dầu của cơ sở bao gồm đại diện Ủy ban nhân dân tỉnh, Trung tâm ứng phó sự cố tràn dầu khu vực và các ngành liên quan, nhưng Công văn không nêu cơ chế tài chính cho hoạt động của Hội đồng: thực hiện theo quy định nào, nguồn kinh phí lấy từ đâu,...
- Ngoài ra, đối với các cơ sở đã có nêu nội dung về ứng phó sự cố tràn dầu trong nội dung của báo cáo đánh giá tác động môi trường (nêu chung trong phần “Phương án chung về phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường”) thì có phải lập và trình phê duyệt riêng nội dung Kế hoạch Ứng phó sự cố tràn dầu hay không.
III. Một số kiến nghị:
1. Đối với công tác xây dựng Kế hoạch Ứng phó sự cố tràn dầu, Bản đồ nhạy cảm đường bờ:
Để công tác xây dựng Kế hoạch Ứng phó sự cố tràn dầu, Bản đồ nhạy cảm đường bờ của các tỉnh đạt chất lượng tốt, tỉnh Tiền Giang có một số đề xuất sau:
- Cần tổ chức các khóa huấn luyện, đào tạo chuyên sâu cho đội ngũ cán bộ trực tiếp thực hiện công việc xây dựng Kế hoạch Ứng phó sự cố tràn dầu, Bản đồ nhạy cảm đường bờ, trong đó hướng dẫn cách thức thực hiện từng nội dung công việc cụ thể vì cho dù đối với các tỉnh được bố trí nguồn kinh phí để thuê đơn vị có chuyên môn thực hiện dưới hình thức dự án thì sau đó đội ngũ cán bộ của tỉnh cũng phải thực hiện công việc cập nhật thông tin thường xuyên cho Kế hoạch và Bản đồ được phù hợp với tình hình thay đổi thực tế của địa phương.
- Hướng dẫn đề cương, bố cục, các nội dung yêu cầu cần thực hiện trong Kế hoạch Ứng phó sự cố tràn dầu của cơ sở để tỉnh thống nhất hướng dẫn cơ sở thực hiện.
- Quy định cơ chế tài chính cho hoạt động của Hội đồng thẩm định Kế hoạch Ứng phó sự cố tràn dầu của cơ sở.
(tương tự như công tác thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường)
- Quy định rõ cơ quan chịu trách nhiệm trước Bộ Tài nguyên và Môi trường, trước Thủ tướng Chính phủ về việc hướng dẫn các địa phương xây dựng Kế hoạch Ứng phó sự cố tràn dầu, Bản đồ nhạy cảm đường bờ vì theo trả lời của NASOS tại Hội thảo Hướng dẫn triển khai xây dựng Kế hoạch Ứng phó sự cố tràn dầu và Bản đồ nhạy cảm đường bờ các tỉnh/thành khu vực miền Nam (GOT Workshop 01-2009) thì NASOS chỉ là đơn vị trực thuộc Tập đoàn dầu khí, không có chức năng chịu trách nhiệm về quản lý nhà nước thì sẽ rất khó khăn cho trong quá trình hướng dẫn các địa phương thực hiện.
- Kiến nghị Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn cho dời thời gian hoàn thành Kế hoạch Ứng phó sự cố tràn dầu cấp tỉnh và Bản đồ nhạy cảm đường bờ cũng như quy định về thời gian phê duyệt Kế hoạch Ứng phó sự cố tràn dầu cấp cơ sở để các địa phương có thể thực hiện.
2. Đối với công tác tổ chức thực hiện Kế hoạch Ứng phó sự cố tràn dầu:
Tiền Giang xác định công tác tổ chức thực hiện Kế hoạch Ứng phó sự cố tràn dầu mang ý nghĩa quyết định trong việc phòng chống và khắc phục sự cố tràn dầu. Cho dù xây dựng một Kế hoạch Ứng phó sự cố tràn dầu thật “hoành tráng” để được Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn phê duyệt mà công tác tổ chức thực hiện không tốt thì Kế hoạch “có cũng như không”. Việc thực hiện Kế hoạch Ứng phó sự cố tràn dầu đòi hỏi sự chuẩn bị thật chu đáo về nhân sự, trang thiết bị,... (ví dụ như để đáp ứng nhiệm vụ phòng cháy chữa cháy, ngành công an cần phải có một tổ chức bộ máy, trang thiết bị để diễn tập thường xuyên mới có thể đáp ứng nhiệm vụ). Công tác ứng phó sự cố tràn dầu đặt ra không ít khó khăn và đòi hỏi trình độ chuyên môn sâu, nếu ngành môi trường chỉ được chỉ đạo thực hiện mà không có hướng dẫn cụ thể về nguồn lực cũng như các hướng dẫn tổ chức thực hiện công việc thì rất khó có thể thực hiện tốt nhiệm vụ. Do đó, cần có hướng dẫn cụ thể về nguồn lực, tổ chức nhân sự để có thể tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch, tránh thảm họa môi trường xảy ra từ việc tràn dầu.
 

h2t830326

Cỏ 4 lá
Bài viết
61

Đính kèm

  • 14.Binh Thuan.THAM DINH KHUPSCTD _CO SO.pdf
    422.6 KB · Lượt xem: 2,790
  • a Son. VNC.TRIEN KHAI KH THUC HIEN TBC VA CTK. NG NG SON.rar
    1 MB · Lượt xem: 1,430
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
K

kery

Guest
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
S.O.S!!!!!!!!!

bác ơi, bác sẵn lòng thì thì cho ruột luôn đi:expect:. em dang rất cân tài lệu thuyết trình mà kiếm không ra:pitiful:. bác có thể cho em hậu quả tràn dầu đối với môi trươnng, ứng cứu tai biến, xây dựng chương trình ứng cứu tai biến. em cần thông tin tổng quát ấy, chứ không phải riêng từng nơi. cảm ơn bác rất nhiều.
 

Kiem_khach_da_tinh

Cây công nghiệp
Bài viết
125
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Ngày trước tí nữa thì tớ cũng phải tham gia viết đề án ứng phó sự cố tràn dầu và thành lập bản đồ nhạy cảm cho tỉnh A ở miền trung. Cơ mà cả nhóm thực hiện có mỗi tớ quyết tâm, dám nghĩ dám làm nên sau cũng thế nào lại thôi.
P/S: search keyword: oil spill thì nhiều vô kể, thậm chỉ còn có luôn cả bản đồ nhạy cảm để online.
 

habac69

Cây công nghiệp
Bài viết
115
Nơi ở
Hà Nội

trang_xuka_1010

Cây ăn trái
Bài viết
98
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Bác xem thử nhé!


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 962 /QĐ-UBND Quảng Ngãi, ngày 12 tháng 6 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Ban soạn thảo Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu
và Bản đồ nhạy cảm môi trường đường bờ tỉnh Quảng Ngãi


CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;
Căn cứ Quyết định số 129/2001/QĐ-TTg ngày 29/8/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch Quốc gia ứng phó sự cố tràn dầu; Quyết định số 103/2005/QĐ-TTg ngày 12/5/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu giai đoạn 2001 - 2010;
Thực hiện Công văn số 69/CV-UB ngày 05/3/2009 của Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn về việc hướng dẫn triển khai xây dựng và cập nhật Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu, Bản đồ nhạy cảm các tỉnh, thành phố ven biển;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 650/TTr-STNMT ngày 02/6/2009 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Công văn số 694/SNV ngày 04/6/2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban soạn thảo Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu và Bản đồ nhạy cảm môi trường đường bờ tỉnh Quảng Ngãi (sau đây gọi tắt là Ban soạn thảo), gồm các thành viên sau:
*. Trưởng ban:
1. Ông Trương Ngọc Nhi, Phó Chủ tịnh Ủy ban nhân dân tỉnh;
*. Phó Trưởng ban:
2. Ông Nguyễn Tăng Bính, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường;
*. Các Ủy viên:
3. Ông Nguyễn Quốc Tân, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ Môi trường, làm Ủy viên thư ký;
4. Ông Trần Chấn Diệp, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ;
5. Ông Lê Tấn Hùng, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư;
6. Ông Đặng Xuân Đồng, Phó Giám đốc Sở Tài chính;
7. Ông Lê Nhân, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải;
8. Ông Nguyễn Thanh Trang, Thượng tá, Phó Giám đốc Công an tỉnh;
9. Ông Phạm Minh Phúc, Đại tá, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;
10. Ông Trần Quang Ái, Thượng tá, Ban tác chiến Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh;
11. Mời ông Trần Kim Môn, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh;
12. Mời ông Phạm Văn Chất, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH 1 thành viên lọc hóa dầu Bình Sơn;
13. Ông Lê Trần Quang Huy, Trưởng Ban Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất;
14. Ông Phan Văn Ơn, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi và Phòng chống lụt bão;
15. Ông Nguyễn Xuân Hước, Phó Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn;
16. Ông Trần Em, Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Phổ;
17. Bà Nguyễn Thị Nhâm, Phó Chủ tịch UBND huyện Mộ Đức;
18. Ông Lê Trung Thành, Phó chủ tịch UBND huyện Tư Nghĩa;
19. Ông Bùi Bình, Phó Chủ tịch UBND huyện Sơn Tịnh;
20. Ông Phạm Hùng, Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn;
21. Ông Thiều Sinh Hạnh, Trưởng phòng Đo đạc và Bản đồ, Sở Tài nguyên và Môi trường;
22. Ông Trần Văn Phận, Phó Trưởng phòng Biển và Hải đảo, Sở Tài nguyên và Môi trường;
23. Bà Cao Thị Quyên, Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường;
24. Ông Nguyễn Vũ Thịnh, Chuyên viên phòng Tổng hợp, Chi cục Bảo vệ Môi trường.

Điều 2. Ban soạn thảo có nhiệm vụ:
- Hợp đồng với đơn vị tư vấn có chức năng xây dựng dự thảo Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu và xây dựng Bản đồ nhạy cảm môi trường đường bờ của tỉnh Quảng Ngãi trình UBND tỉnh xem xét, đồng thời gửi hồ sơ trình Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn thẩm định, phê duyệt;
- Thường xuyên báo cáo tiến độ thực hiện công việc và đề xuất với UBND tỉnh giải quyết kịp thời các vấn đề nảy sinh vượt thẩm quyền của Ban soạn thảo;
- Hướng dẫn các cơ sở hoạt động tại địa phương triển khai xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của cơ sở trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt;
- Ban soạn thảo hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Nhiệm vụ của Trưởng ban, Phó Trưởng ban và các thành viên khác Ban soạn thảo:
1. Nhiệm vụ của Trưởng ban:
- Là người chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về việc tham mưu, soạn thảo Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu và Bản đồ nhạy cảm môi trường đường bờ của tỉnh Quảng Ngãi;
- Có thẩm quyền quyết định thành lập Tổ biên tập thực hiện công tác chuyên môn (nếu xét thấy cần thiết);
- Triệu tập và chủ trì các phiên họp của Ban soạn thảo. Phân công nhiệm vụ cho các thành viên và xử lý các đề xuất, kiến nghị của các thành viên Ban soạn thảo.

2. Nhiệm vụ của Phó Trưởng ban:
- Giúp Trưởng ban trong việc điều hành công tác chung của Ban soạn thảo và chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về phần công việc được phân công phụ trách;
- Thay mặt Trưởng ban điều hành và giải quyết công việc của Ban soạn thảo khi Trưởng ban vắng mặt.

3. Nhiệm vụ của các uỷ viên Ban soạn thảo:
- Tham gia đầy đủ các kỳ họp của Ban soạn thảo. Đóng góp ý kiến về những vấn đề đưa ra thảo luận trong các kỳ họp và chủ động đề xuất những vấn đề cần điều chỉnh về cơ chế, chính sách đối với công tác dự thảo Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu và Bản đồ nhạy cảm môi trường đường bờ của tỉnh;
- Chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về nội dung và kết quả các nhiệm vụ được phân công.

Điều 4. Kinh phí thực hiện lập Kế hoạch từ ngân sách nhà nước cấp.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 6. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội Vụ, Tài nguyên và Môi trường; Thủ trưởng các Sở, Ban ngành có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện: Lý Sơn, Đức Phổ, Mộ Đức, Tư Nghĩa, Sơn Tịnh, Bình Sơn và các thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

CHỦ TỊCHNguyễn Xuân Huế
 

h2t830326

Cỏ 4 lá
Bài viết
61
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
công văn số 69 nè bạn! file mình scan nhiều công văn liên quan đến ứng phó sự cố tràn dầu, bạn tìm trong file gửi kèm có công văn số 69. Địa phương tôi đã xây dựng xong kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của tỉnh rồi, bây giờ đang xây dựng đề cương, phân loại các cơ sở phái lập kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu cấp cơ sở.
link: http://www.mediafire.com/?9w7irh1ui4osufp
 

habac69

Cây công nghiệp
Bài viết
115
Nơi ở
Hà Nội
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
công văn số 69 nè bạn! file mình scan nhiều công văn liên quan đến ứng phó sự cố tràn dầu, bạn tìm trong file gửi kèm có công văn số 69. Địa phương tôi đã xây dựng xong kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của tỉnh rồi, bây giờ đang xây dựng đề cương, phân loại các cơ sở phái lập kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu cấp cơ sở.
link: http://www.mediafire.com/?9w7irh1ui4osufp

Bạn h2t830326 a, hiện mình đang xây dựng ekế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của tỉnh mình, và sắp tới sẽ yêu cầu các cơ sở liên quan phải xây dựng kế hoạch, tuy nhiên chưa làm lần nào nên còn thiếu kinh nghiệm. Bạn có thể gửi cho mình bản kế hoạch của tỉnh bạn để mình tham khảo được không.
Cảm ơn bạn
Email của mình: habac69@gmail.com
Có thể liên lạc qua email cho tiện, cảm ơn bạn nhé
 
scroll-topTop