Văn bản pháp luật liên quan đến an toàn hàng hóa, thiết bị, máy

meomaythongminh

Cây đầu làng
Bài viết
691
Nơi ở
HCMC
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
--------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Số: 37/2010/TT-BLĐTBXH​
Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2010

THÔNG TƯ
HƯỚNG DẪN ĐIỀU KIỆN, THỦ TỤC ĐĂNG KÝ, CHỈ ĐỊNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI CÁC MÁY, THIẾT BỊ, VẬT TƯ CÓ YÊU CẦU NGHIÊM NGẶT VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG​
Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ–CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;
Căn cứ Nghị định số 59/2006/NĐ–CP ngày 12 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện;
Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ–CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa;
Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động và trình tự, thủ tục đăng ký, chỉ định các tổ chức hoạt động dịch vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động các máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động như sau:

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
[FONT=&quot]Thông tư này quy định, hướng dẫn về điều kiện hoạt động dịch vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động và thủ tục đăng ký, chỉ định đối với các tổ chức, cá nhân đăng ký hoạt động dịch vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động (sau đây gọi tắt là tổ chức kiểm định) các máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc Danh mục do Bộ Lao động – Thương binh v[/FONT]
 

Đính kèm

 • 37_2010_TT-BLDTBXH.doc
  83.2 KB · Lượt xem: 565
Sửa lần cuối:

Tairo

Cây công nghiệp
Bài viết
119
Nơi ở
Hochiminh
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Một số văn bản pháp luật khác liên quan đến an toàn hàng hóa, thiết bị

1. Quyết định 13/2001/QĐ-BKHCNMT do Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành quy định tạm thời về chứng nhận hàng hoá phù hợp tiêu chuẩn về an toàn
2. Quyết định 136/2004/QĐ-BCN do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành ban hành Danh mục các máy, thiết bị, hoá chất độc hại có yêu cầu an toàn đặc thù chuyên ngành công nghiệp và Quy chế quản lý kỹ thuật an toàn đối với các máy, thiết bị, hoá chất độc hại có yêu cầu an toàn đặc thù chuyên ngành công nghiệp
3. Công văn 478/CV-KTAT do Cục Kỹ thuật an toàn công nghiệp ban hành hướng dẫn Quyết định 136/2004/QĐ-BCN
4. Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa 05/2007/QH12
 

Đính kèm

 • 13_2001_QD-BKHCNMT_48131.doc
  1.5 MB · Lượt xem: 439
 • 136_2004_QD-BCN_52579.doc
  290.9 KB · Lượt xem: 349
 • 478_CV-KTAT_103022.doc
  9.5 KB · Lượt xem: 356
 • 05_2007_QH12_59776.doc
  133.7 KB · Lượt xem: 311

Tairo

Cây công nghiệp
Bài viết
119
Nơi ở
Hochiminh
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
5. Nghị định 132/2008/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa
6. Thông tư 01/2009/TT-BKHCN do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành quy định danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
7. Nghị định 67/2009/NĐ-CP sửa đổi một số điều Nghị định 127/2007/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và Nghị định 132/2008/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa
8. Thông tư 22/2009/TT-BKHCN do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành hướng dẫn trình tự, thủ tục đăng ký sản phẩm mới có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
 

Đính kèm

 • 132_2008_ND-CP_83467.doc
  73.2 KB · Lượt xem: 304
 • 01_2009_TT-BKHCN_86912.doc
  23.3 KB · Lượt xem: 335
 • 67_2009_ND-CP_92468.doc
  10.2 KB · Lượt xem: 335
 • 22_2009_TT-BKHCN_96855.doc
  30.9 KB · Lượt xem: 341

Tairo

Cây công nghiệp
Bài viết
119
Nơi ở
Hochiminh
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
9. Thông tư 03/2010/TT-BLĐTBXH do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành ban hành danh mục sản phẩm hàng hóa nhóm 2 và hướng dẫn trình tự, thủ tục và nội dung kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong sản xuất
10. Thông tư 14/2011/TT-BCT do Bộ Công thương ban hành sửa đổi quy chế quản lý kỹ thuật an toàn đối với các máy, thiết bị, hoá chất độc hại có yêu cầu an toàn đặc thù chuyên ngành công nghiệp kèm theo quyết định 136/2004/QĐ-BCN
11. Thông tư 08/2012/TT-BCT do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành về Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công thương
12. Công văn 10998/BCT-XNK do Bộ Công thương ban hành hướng dẫn Thông tư 08/2012/TT-BCT đối với mặt hàng bếp ga, linh kiện và dây dẫn ga
 

Đính kèm

 • 03_2010_TT-BLDTBXH_100419.doc
  149.7 KB · Lượt xem: 328
 • 14_2011_TT-BCT_121362.doc
  7.7 KB · Lượt xem: 311
 • 08_2012_TT-BCT_137885.doc
  27.2 KB · Lượt xem: 329
 • 10998_BCT-XNK_151623.doc
  4.4 KB · Lượt xem: 333
scroll-topTop