Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

còn hiệu lực Văn bản quy phạm pháp luật về An toàn dầu khí

Tairo

Member
#1
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
1. Quyết định 41/1999/QĐ-TTg do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành về Quy chế quản lý an toàn trong các hoạt động dầu khí (hết hiệu lực)
2. Nghị định 03/2002/NĐ-CP về việc bảo vệ an ninh, an toàn dầu khí (còn hiệu lực)
3. Nghị định 13/2011/NĐ-CP về an toàn công trình dầu khí trên đất liền (còn hiệu lực)
4. Thông tư 41/2011/TT-BCT quy định về quản lý an toàn trong lĩnh vực khí dầu mỏ hóa lỏng (còn hiệu lực)
cập nhật đến ngày 16 tháng 8 năm 2015
 

Đính kèm

#2
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Bổ sung một số văn bản pháp luật về AN TOÀN DẦU KHÍ

  1. 10-CP (17/02/1993) - Nghị định của Chính phủ về việc ban hành quy định bảo vệ an toàn các công trình xăng dầu
  2. 18L/CTN (19/7/1993)- Luật Dầu khí
  3. 163/1998/QĐ-TTg - Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế khai thác tài nguyên dầu khí
  4. 48/2000/NĐ-CP - Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Dầu khí
  5. 46/2004/QĐ-TTg -Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế đảm bảo an toàn hệ thống đường ống vận chuyển khí trên đất liền
  6. 10/2008/QH12 - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dầu khí
 

Đính kèm

Top