phần mềm quản lý rác thải thông minh

còn hiệu lực Văn bản quy phạm pháp luật về An toàn dầu khí

Tairo

Member
#1
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
1. Quyết định 41/1999/QĐ-TTg do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành về Quy chế quản lý an toàn trong các hoạt động dầu khí (hết hiệu lực)
2. Nghị định 03/2002/NĐ-CP về việc bảo vệ an ninh, an toàn dầu khí (còn hiệu lực)
3. Nghị định 13/2011/NĐ-CP về an toàn công trình dầu khí trên đất liền (còn hiệu lực)
4. Thông tư 41/2011/TT-BCT quy định về quản lý an toàn trong lĩnh vực khí dầu mỏ hóa lỏng (còn hiệu lực)
cập nhật đến ngày 16 tháng 8 năm 2015
 

Đính kèm

bigbigzerroo

Active Member
#2
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Bổ sung một số văn bản pháp luật về AN TOÀN DẦU KHÍ

  1. 10-CP (17/02/1993) - Nghị định của Chính phủ về việc ban hành quy định bảo vệ an toàn các công trình xăng dầu
  2. 18L/CTN (19/7/1993)- Luật Dầu khí
  3. 163/1998/QĐ-TTg - Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế khai thác tài nguyên dầu khí
  4. 48/2000/NĐ-CP - Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Dầu khí
  5. 46/2004/QĐ-TTg -Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế đảm bảo an toàn hệ thống đường ống vận chuyển khí trên đất liền
  6. 10/2008/QH12 - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dầu khí
 

Đính kèm

Top