Ứng dụng Gom Rác GRAC

Vi sinh xử lý nước thải trong điều kiện kị khí

#1
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
CLEAN WATER U bao gồm các dòng vi khuẩn hoạt động trong điều kiện kị khí hoặc yếm khí tùy nghi có trách nhiệm khử P, chúng có khả năng tích lũy poliphotphat trong sinh khối tương đối cao.
CLEAN WATER U thúc đẩy nhanh quá trình phospho hóa trong hệ thống xử lý nước thải
Xử lý hiệu quả Phospho trong nước thải
Thúc đẩy nhanh quá trình phosphate hóa, giảm P tổng
Giảm chi phí xử lý
Ổn định hệ thống


 
Top