Vườn quốc gia

daibangxanh

Cây cổ thụ
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Theo IUCN, 1993 đã đưa ra định nghĩa vườn quốc gia như sau:
Vườn quốc gia: Là khu đất hay biển tự nhiên được thiết lập để bảo vệ tính toàn vẹn của một hoặc nhiều hệ sinh thái vì lợi ích của các thế hệ hiện tại và tương lai; Lọai trừ việc khai thác hoặc chiếm đóng không có lợi cho những mục tiêu mà khu bảo vệ nhằm đạt được. Và tạo cơ sở cho các họat động khoa học, giáo dục, tham quan giải trí. Tất cả các họat động này cần phải phù hợp về mặt môi trường cũng như văn hóa.
 
scroll-topTop