XIN ĐỀ ÁN/BÁO CÁO XẢ THẢI

Thienmt94

Hạt giống tốt
Bài viết
2
Nơi ở
Nghệ An
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Chào mọi người, ai có báo cáo hay đề án xả thải cho mình xin tham khảo với ạ. Cảm ơn mọi người.

Theo Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 quy định về việc đăng ký nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước.
  • Đề án xả nước thải vào nguồn nước (đối với trường hợp chưa có công trình hoặc đã có công trình xả nước thải nhưng chưa có hoạt động xả nước thải) (Mẫu 35 - Kèm theo Thông tư 27);
  • Báo cáo xả nước thải vào nguồn nước (đối với trường hợp đang xả nước thải vào nguồn nước) (Mẫu 36 - Kèm theo Thông tư số 27);
  • Báo cáo hiện trạng xả nước thải vào nguồn nước và tình hình thực hiện các quy định trong giấy phép (đối với trường hợp gia hạn, điều chỉnh giấy phép) (Mẫu 37 - Kèm theo Thông tư số 27);
Đối với Báo cáo xả thải định kỳ hằng năm: Theo Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 quy định về việc đăng ký nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước, nhưng không quy định biểu mẫu lập báo cáo định kỳ hằng năm về tình hình xả thải vào nguồn nước.
Tuy nhiên, tại Khoản 6, Điều 2 của Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước mà công ty đã được cấp có quy định nội dung báo cáo: Tình hình thu gom, xử lý nước thải, xả nước thải và các vấn đề phát sinh trong quá trình xử lý nước thải, các kết quả quan trắc lưu lượng, chất lượng nước thải và nguồn tiếp nhận theo quy định tại Khoản 2, Điều 2 của Giấy phép này.
Do đó, để làm Báo cáo về tình hình xả thải nước vào nguồn nước thì căn cứ vào nội dụng quy định tại Khoản 6, Điều 2 của Giấy Phép.
 
scroll-topTop