Xin Quy phạm chế tạo và kiểm tra thiết bị nâng (22 TCN 239 - 97)

HSE

Cây công nghiệp
Bài viết
296
Nơi ở
TP.Hồ Chí Minh
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Dear bạn, Tiêu chuẩn bạn nói đã không được sử dụng nữa, vui lòng đọc kỹ thông tin này nhé

Thông tư 26/2010/TT-BGTVT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chế tạo và kiểm tra phương tiện, thiết bị xếp dỡ do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định:
Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chế tạo và kiểm tra phương tiện, thiết bị xếp dỡ.
Mã số đăng ký: QCVN 22:2010/BGTVT.
Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 6 tháng kể từ ngày ký ban hành; Bãi bỏ Quyết định số 4760/KHKT ngày 13 tháng 12 năm 1997 ban hành Tiêu chuẩn ngành 22 TCN 239-97 “Quy phạm chế tạo và kiểm tra thiết bị nâng”.

Link download thông tư và quy chuẩn:
http://yeumoitruong.vn/forum/threads/23805
 
scroll-topTop