Xin tài liệu xữ lí nước cấp

cokjzc

Hạt giống tốt
Bài viết
2
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
E đang học Xữ lý nước cấp mà có 1 số tài liệu tìm hoài ko ra anh chị em nào có cho e tham khảo với ! e cảm ơn rất nhiều :))))
khó nhất là phần cách tính các loại bể ! vì thầy cô giáo chả có giới thiệu gì nhìu hết :(((
Thí nghiệm Jartest là gì ? Mục đích thí nghiệm này ?
- pH tối ưu, Hóa chất keo tụ tối ưu ?, cách xác định 2 giá trị này
- các loại hóa chất thay đổi pH và hóa chất keo tụ
- Các điều kiện ảnh hưởng đến quá trình keo tụ
- Các điều kiện ảnh hưởng đến quá trình tạo bông cặn
- Các loại bể keo tụ, hình dáng mặt bằng, mặt cắt, cấu tạo, nước vào ? hóa chất vào ? nước ra ?
-Các loại bể tạo bông, hình dáng mặt bằng, mặt cắt, cấu tạo, nước vào ? hóa chất vào ? nước ra ?
- Tách khí sau keo tụ tạo bông
- Cách tính bể keo tụ
- Cách tính bể tạo bông
- Cách tính bể tách khí
- Vận hành bể keo tụ và các lưu ý
- vận hành bể tạo bông và các lưu ý
 
scroll-topTop