XIN TÀI LIỆU : XỬ LÝ NƯỚC CẤP , NGUỒN : NƯỚC MẶT

Lưu Xuân Phong

Mầm xanh
Bài viết
14
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
mọi người cho e hỏi , xử lý nước cấp với nguồn là nước mặt vs xử lý nước cấp với nguồn nước ngầm thì khác nhau ở điểm gì ạ , e thấy hầu như đều dùng nguồn là nước ngầm là nhiều :(
Nước ngầm thì nhiều chất vô cơ như Sắt, Mn... Nước mặt thì nhiều chất hữu cơ ( khó xử lý hơn )
 
scroll-topTop