Xử lý nito trong HTXL nước thải tập trung KCN

#1
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Mình đang vận hành trạm XLNT tập trung của KCN ngành nghề chủ yếu làm về ngũ kim nên hàm lượng kim loại đầu về khá lớn. Công nghệ hiện tại đang sử dụng là Điều hòa -> Hóa lý -> Lắng 1 -> Aerotank -> Lắng 2 -> Khử trùng. Đầu vào của mình COD ~ 100-150 mg/l, tổng Nito ~ 35-40 mg/l, amoni ~ 15-20mg/l. Khi qua hóa lý COD giảm chỉ còn 40-50 mg/l hiện tại bên mình đang bổ sung mật rỉ vào bể Aerotank. Đầu ra COD ~ 10-20 mg/l, amoni 1-3 mg/l nhưng nito tổng vẫn còn cao. Vậy có cách nào để xử lý nito tổng mà không cần bổ sung bể thiếu khí không ạ?
 
#5
#7

Phi Hung

New Member
#8
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Mình đang vận hành trạm XLNT tập trung của KCN ngành nghề chủ yếu làm về ngũ kim nên hàm lượng kim loại đầu về khá lớn. Công nghệ hiện tại đang sử dụng là Điều hòa -> Hóa lý -> Lắng 1 -> Aerotank -> Lắng 2 -> Khử trùng. Đầu vào của mình COD ~ 100-150 mg/l, tổng Nito ~ 35-40 mg/l, amoni ~ 15-20mg/l. Khi qua hóa lý COD giảm chỉ còn 40-50 mg/l hiện tại bên mình đang bổ sung mật rỉ vào bể Aerotank. Đầu ra COD ~ 10-20 mg/l, amoni 1-3 mg/l nhưng nito tổng vẫn còn cao. Vậy có cách nào để xử lý nito tổng mà không cần bổ sung bể thiếu khí không ạ?
nếu không dùng bể thiếu khí, bạn có thể sử dụng tháp triping, thổi khí trong điều kiện pH cao để đưa NH4+ Thành NH3, chi phí hóa chất vận hành khá cao!
NH4+ <-> NH3(khí hoà tan) + H+ với pH = 9,5
 
#9
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Mình đang vận hành trạm XLNT tập trung của KCN ngành nghề chủ yếu làm về ngũ kim nên hàm lượng kim loại đầu về khá lớn. Công nghệ hiện tại đang sử dụng là Điều hòa -> Hóa lý -> Lắng 1 -> Aerotank -> Lắng 2 -> Khử trùng. Đầu vào của mình COD ~ 100-150 mg/l, tổng Nito ~ 35-40 mg/l, amoni ~ 15-20mg/l. Khi qua hóa lý COD giảm chỉ còn 40-50 mg/l hiện tại bên mình đang bổ sung mật rỉ vào bể Aerotank. Đầu ra COD ~ 10-20 mg/l, amoni 1-3 mg/l nhưng nito tổng vẫn còn cao. Vậy có cách nào để xử lý nito tổng mà không cần bổ sung bể thiếu khí không ạ?
Cái này phải bổ sung công nghệ hoặc thay đổ phương phá vận hành.
Vì amoni thấp mà tN vẫn vượt chứng tỏ nitrat cao mà hệ thống hiện tại của bạn ko hỗ trợ xử lý nitrat.
Đề xuất bổ sung công nghệ thêm bể anoxic trước aerotank
Hoặc thay đổi phương pháp vận hành chạy theo mẻ và tạo quá trình anoxic bằng cách tắt sục khí và khuấy trộn đáy. Tức là vd bạn cho chạy mẻ 12 tiếng sục khí suốt 8 tiếng xong tắt sục khí và cho khuấy trộn 4 tiếng sau đó bơm nước ra và tiếp tục mẻ 2. Lưu ý thời gian sục khí và khuấy trộn thay đổi điều chình hợp lý để xử lý tối ưu tùy vào kinh nghiệm vận hành của bạn
 
#10
Top