Ứng dụng Gom Rác GRAC

Xử lý nước thải bệnh viện để thải vào nguồn tiếp nhận với công suất 500m3/ngđ.

Top