Xử lý tình huống an toàn số 7

Ms Bean

Cây đầu làng
Ban Quản Trị
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Ba (03) công nhân đang dịch chuyển máy xây bắp trong trạng thái còn để dây điện vào ổ cấm.

Hỏi:

  • Qua cách làm trên, là Anh toàn vệ sinh viên (nhân viên phụ trách HSE) anh (chị) thấy có sai sót gì khi công nhân dịch chuyển máy?
  • Biện pháp xử lý của anh (chị)?
  • Qua tình huống trên anh (chị) thấy cần ghi nhớ điều gì?
 
scroll-topTop