Ý kiến về dự án tổ chức giải bóng đá MINI Yêu Môi Trường

bạn có mong muốn chương trình bóng đá này diễn ra hay không?

 • Rất mong muốn và sẽ tham gia nhiệt tình

  Bình chọn: 6 60.0%
 • Mong muốn và sẽ hưởng ứng cổ vũ

  Bình chọn: 3 30.0%
 • Mong muốn nhưng không quan tâm

  Bình chọn: 0 0.0%
 • Bình thường, không quan tâm

  Bình chọn: 1 10.0%
 • Chẳng bổ ích, không tham gia

  Bình chọn: 0 0.0%

 • Số thành viên bình chọn
  10

ANITA

Cây công nghiệp
Bài viết
163
Nơi ở
tphcm
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Đề án:

TỔ CHỨC GIẢI BÓNG ĐÁ NAM MINI

YÊU MÔI TRƯỜNG LẦN 1


MỤC ĐÍCH – Ý NGHĨA

Một xã hội phát triển, tức là xã hội đó phải đảm bảo cho người dân có cuộc sống không những đầy đủ về mặt vật chất mà cả vấn đề tinh thần. Trong cuộc sống bức bối ngày nay, sự mưu sinh cùng với việc gia tăng dân số khiến cho tất cả mọi người trở nên tất bật và không có được thời gian hay địa điểm để rèn luyện thể dục, thể thao, phát triển một cuộc sống lành mạnh, khỏe khoắn cả thể chất lẫn trí não. Và điều này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến việc phát triển tài nguyên lớn nhất của một quốc gia là “con người”.

Ngẫm nghĩ về vấn đề này, cùng với những mong muốn trăn trở của các thành viên LH CLB Yêu Môi Trường, LH CLB Yêu Môi Trường quyết định tổ chức giải bóng đá mini (5 người) được tổ chức thường niên vào tháng 9 hằng năm.

Ngoài mục đích tạo ra một sân lành mạnh, thiết thực cho các bạn học sinh, sinh viên…LH CLB Yêu Môi Trường muốn thông qua giải đấu tuyên truyền các vấn đề bảo vệ môi trường, nâng cao ý thức về môi trường cho tầng lớp sinh viên, học sinh…trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Thiết nghĩ, giải đấu cần được sớm tổ chức, vì nó mang ý nghĩa rất lớn cho xã hội, cộng đồng.
- Phát triển cuộc sống lành mạnh.
- Khuyến khích mọi người rèn luyện thể dục, thể thao.
- Nói không với thuốc lá.
- Không xả rác, phóng uế, khạt nhổ bừa bải.
- Hướng đến một cuộc sống văn minh từ lời nói đến hành động.

Những vấn đề nêu trên không dễ gì làm được, cần có một khoảng thời gian đủ để thực hiện nhiều lần những điều nhỏ bé.
Chính vì thế, chúng tôi – LH CLB hoạt động với lý tưởng vì môi trường, vì cộng đồng, muốn phối hợp cùng các đơn vị tài trợ tổ chức giải đấu bóng đá mini thường niên để cùng nhau đóng góp một phần công sức cho sự phát triển lâu dài và bền vững của xã hội.


ÑIEÀU LEÄ


GIAÛI BOÙNG ÑAÙ NAM MINI YEÂU MOÂI TRÖÔØNG LAÀN 1


I. MUÏC ÑÍCH – YEÂU CAÀU
1. Muïc ñích
· Taïo saân chôi cho caùc sinh vieân giöõa caùc tröôøng.
· Keát chaët tình thaân giöõa caùc khoa, caùc vieän, caùc tröôøng vaø caùc CLB…
· Phaùt trieån cuoäc soáng laønh maïnh, naâng cao yù thöùc veà moâi tröôøng cho caùc taàng lôùp sinh vieân, hoïc sinh... treân ñòa baøn TP HCM.
2. Yeâu caàu
· Taát caû caùc ñoäi boùng cuû caùc tröôøng ñeàu ñöôïc tham döï giaûi.
· Caùc ñoäi phaûi thi ñaáu heát mình vôùi tinh thaàn “Thaéng khoâng kieâu, baïi khoâng naûn”.
· Thaønh vieân cuûa tröôøng naøy khoâng thi ñaáu cho tröôøng khaùc.
· Trang phuïc thi ñaáu: VÑV phaûi maëc trang phuïc ñuùng qui ñònh trong luaät thi ñaáu vaø phaûi mang theû SV cuûa mình trình dieän BTC tröôùc khi thi ñaáu.
II. THAØNH PHAÀN – SOÁ LÖÔÏNG VÑV THAM GIA GIAÛI
1. Thaønh phaàn tham gia
· Taát caû caùc ñoäi boùng cuûa caùc tröôøng ñeàu ñöôïc ñaêng kyù tham gia (khoâng quaù 12 ñoäi).
2. Soá löôïng tham gia thi ñaáu
· Moãi ñoäi ñöôïc ñang kyù toái ña 12 VDV, chính thöùc 5 vaø döï bò 7.
· Danh saùch ñieàn theo maãu cuûa BTC.
III. LUAÄT THI ÑAÁU VAØ CAÙCH THÖÙC THI ÑAÁU
1. Luaät thi ñaáu
· AÙp duïng luaät thi ñaáu boùng ñaù 5 ngöôøi trong heä thoáng luaät boùng ñaù cuûa VIEÄT NAM hieän haønh.
· Tuaân thuû theo nhöõng qui ñònh do BTC ñaët ra veà ñaêng kyù thi ñaáu.
· Các cầu thủ khi thi đấu chú ý:
- Không có hành động khiêu khích gây gổ đánh nhau.
- Không chửi thề - văng tục.
- Thi đấu với tinh thần trong sáng.
- Không được gian dối trong việc đăng kí cầu thủ.
2. Caùch thöùc thi ñaáu
Xem sơ đồ phía dưới.
IV. THÔØI GIAN – ÑÒA ÑIEÅM THI ÑAÁU
1. Thôøi gian
· Thôøi gian noäp danh saùch haïn choùt ngaøy 28/09/2008 qua:
Email: lephanthuyanh@yahoo.com.vn.
Hoaëc phone: 0986.566.280 (Thuøy Anh).
· Kinh phí tham gia 200.000ñ cho moãi ñoäi.
· Thôøi gian boác thaêm vaøo 8h30 ngaøy 27/09/2008.
· Yeâu caàu: Trưởng ñoäi boùng hoaëc ngöôøi ñaïi dieän ñoäi boùng tham d. Nếu vng xem như t yù b cuoäc vaø s bò loai.
· Thôøi gian khai maïc vaø thi ñaáu: vaøo luùc Ngaøy 29/09/2008 taïi saân cát Don Bosco – Goø Vaáp vaø saân cát ÑH Noâng Laâm, döï kieán keát thuùc vaøo ngaøy 15/10/2008.
· Löu yù: + Caùc ñoäi phaûi tham döï leã khai maïc ñaày ñuû.
+ Ñoäi naøo ñeán treã quaù 10 phuùt trong ngaøy thi ñaáu xem nhö töï yù boû cuoäc.
2. Ñòa ñieåm thi ñaáu
· Caùc traän boùng dieãn ra treân 2 saân: Don Bosco – Goø Vaáp, saân boùng ÑH NOÂNG LAÂM.
· Traän chung keát vaø giao löu: saân coû nhaân tao Phuù Nhuaän, ngay coâng vieân Gia Ñònh, Nguyeãn Thaùi Sôn, Quaän Goø Vaáp.
V. KHEN THÖÔNG VAØ KÆ LUAÄT
1. Khen thöôûng
· Giaûi Voâ Ñòch : 1.000.000ñ + cuùp voâ ñòch + côø löu nieäm + taëng hoa.
· Giaûi Nhì : 500.000ñ + côø löu nieäm + taëng hoa.
· Giaûi Ba : 250.000ñ + côø löu nieäm + taëng hoa.
· Caùc ñoäi coøn laïi: ñöôïc BTC taëng hoa (LH CLB Yeâu Moâi Tröôøng)
· Ñoäi khaùch môøi töø quyù nhaø taøi trôï: BTC taëng hoa vaø côø löu nieäm.
2. Kyû luaät
· BTC seõ xöû lyù nghieâm khaéc nhöõng tröôøng hôïp khoâng tuaân theo ñieàu leä giaûi vaø luaât thi ñaáu. Neáu coù khieáu naïi thì thoâng qua baèng vaên baûn.
VI. BAN TOÅ CHÖÙC VAØ TROÏNG TAØI:
1. Ban toå chöùc
· Tröôûng ban: Leâ Phan Thuøy Anh
· Coá vaán chuyeân moân: A.Löu (ÑH TDTT)
· Thö kí: Buøi Thò Ngoïc Phöông
2. Troïng taøi: ñöôïc BTC môøi.


CHÆ COÙ BTC MÔÙI COÙ QUYEÀN THAY ÑOÅI ÑIEÀU LEÄ GIAÛI!


CÁC ĐỘI DỰ KIẾN
1. LH CLB Yêu Môi Trường
2. CLB YMT ĐH Công nghiệp TP.HCM
3. ĐH Kỹ thuật công nghệ
4. ĐH Bách khoa
5. ĐH Khoa học tự nhiên
6. CLB YMT ĐH Nông Lâm
7. ĐH Sư phạm kỹ thuật
8. ĐH Giao thông vận tải
9. ĐHDL Văn Lang
10. ĐHBC Tôn Đức Thắng
11. CĐ Tài nguyên môi trường
12. CLB C4E (CLB Đạp xe vì Môi trường)
13. Đội bóng từ quý công ty / đơn vị tài trợ (đá giao lưu)
14. Các đội dăng ký phát sinh, giới hạn là 12 đội.

LỊCH TRÌNH CỤ THỂ
· Từ 20/08/2008 à 15/09/2008: xin tài trợ từ các công ty, tổ chức và cá nhân quan tâm đến môi trường và giải bóng đá.
· Từ 17/09/2008 à 18/09/2008: gửi thư mời tham gia giải đến các trường và các câu lạc bộ.
· Từ 17/09/2008 à 25/09/2008: nhận hồ sơ đăng kí tham gia giải của các trường và các câu lạc bộ, các đơn vị. (hạn chót nhận đăng ký là ngày 25/09/2008).
· Ngày 27/09/2008: tổ chức buổi họp mặt bốc thăm chia bảng thi đấu giải vào lúc 8h30 tại cantin ĐH Công Nghiệp Tp.HCM.
· Ngày 29/10/2008: diễn ra lễ khai mạc giải và trận khai mạc.
· Từ 29/10/2008 à 15/10/2008: các trận đấu vòng bảng, tứ kết và bán kết.
· Ngày 15/10/2008: trận chung kết , lễ bế mạc, tổng kết và trao giải.
QUYỀN LỢI CỦA NHÀ TÀI TRỢ
 • ­ Với mong muốn được thực hiện thành công chương trình này, chúng tôi cần sự giúp đỡ từ các đơn vị tài trợ để làm nguồn kinh phí xây dựng những dự án. Cụ thề lần này là cuộc thi bóng đá Yêu Môi Trường Lần 1.
 • ­ Chủ yếu, chúng tôi rất mong sự hỗ trợ nhiệt tình từ quý nhà tài trợ vì môi trường và thanh thiếu niên.
 • ­ Với quy mô chương trình được hưởng ứng rộng rãi từ sinh viên các trường ĐH, CĐ trên toàn thành phố, giải sẽ được tổ chức nghiêm túc và quy mô.
 • ­ Đây là những hoạt động về môi trường, theo đúng chủ trương của TP HCM năm 2008. Khi tài trợ cho chương trình tức là nhà tài trợ đã cùng chúng tôi thực hiện một hoạt động ý nghĩa cho môi trường và thể hiện sự chấp hành nghiêm túc chủ trương của thành phố.
 • ­ Khi là NTT của giải, logo và danh vị của quý NTT sẽ được in trên các băng rôn, banner của các buổi thi đấu. Chúng tôi sẽ đưa thông tin về quý nhà tài trợ trong lễ khai mạc, bế mạc, mời quý vị đến dự, và đồng thời sẽ báo cáo kết quả sau khi chương trình kết thúc.
 • ­ Các thông tin về quý NTT sẽ được đưa lên website môi trường lớn hiện nay www.yeumoitruong.com bởi đội ngũ phóng viên tập sự của web và Liên Hiệp CLB Yêu Môi Trường.
 • ­ Danh vị và logo của nhà tài trợ sẽ đi theo chương trình trong suốt những ngày chuẩn bị và 3 tuần diễn ra giải nhằm quảng bá thương hiệu và danh vị nhà tài trợ.
 • ­ Quý nhà tài trợ sẽ được nổi bật lên với khía cạnh môi trường cùng văn minh xã hội năm nay.
 • ­ Nếu quý công ty yêu cầu, tên cúp của giải bóng đá này sẽ được mang tên quý công ty và Yêu Môi Trường. Đồng thời, đây là giải hàng năm nên nếu được thì quý công ty có thể tài trợ thường niên cho giải.
 • ­ Chúng tôi sẽ mặc áo quảng cáo cho quý công ty nếu quý vị yêu cầu.
 • ­ Đồng thời nếu có thể bớt chút thời gian, chúng tôi muốn mời một đội bóng của quý công ty đến tham gia một trận đá giao hữu với đội đạt hạng nhất của giải.
Kết hợp tất cả các nội dung, tiêu chí của giải và tầm vĩ mô ấy, chúng tôi rất mong nhận được sự hợp tác tài trợ, phối hợp thực hiện của quý công ty, đoàn thể, tập thể, cá nhân để hưởng ứng hoạt động tích cực của chúng tôi – Liên Hiệp CLB Yêu Môi trường (LECU).

KẾT LUẬN

Với những mục đích và chuơng trình như trên, chúng tôi mong muốn giải bong đá này sẽ thành công tốt đẹp và nhanh chóng có được tiếng nói trong xã hội cùng những họat động và chương trình khác của LH CLB. Đồng thời sẽ có ảnh hưởng lớn đến các họat động vì môi trùơng trong xã hội Việt Nam.
Chúng tôi mong nhận đuợc sự tài trợ từ quý công ty, trung tâm, cơ sở hay cá nhân… để hoạt động này thành công tốt đẹp.


Mong quý vị liên hệ sớm với chúng tôi trước ngày 25/08/2008 nếu quý vị có nhả ý tài trợ chương trình này. Mọi thông tin liên hệ qua số điện thoại: 0986.566.280 (Thùy Anh), hoặc email: lephanthuyanh@yahoo.com.vn. Chân thành cám ơn.Đại diện LH CLB Yêu Môi TrườngTrưởng ban tổ chức giải
P.Chủ nhiệm


Lê Phan Thùy Anh


 
Sửa lần cuối:

cafesua47

Mầm 2 lá
Bài viết
36
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
ừh rất hay và ý nghĩa, tuy nhiên CLB có để ý khoảng thời gian đó các trường ĐH có khả năng chưa nhập học lại rất khó tập hợp sinh viên không? và bên Nhân thì hình như là chưa nhập học hic!
nhưng nếu các trường khác đều ok thì bên đây sẽ cố gắng hết sức sắp xếp và kêu gọi cầu thủ. chúc giải diễn ra thành công tốt đẹp.:40:
đại diện khoa MT trường ĐHDL Văn Lang:3316978:
 
T

tất thành công

Guest
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
CLBYMT Nông Lâm rất hoan nghênh ý tưởng nạy Nũng như các trường khác có thể thời gian đưa ra hơi sớm, nhưng nếu thời gian vẫn không đổi thì bọn mình vẫn cố gắng tham gia đông đủ,hii. Lưu ý BTC cũng cần có kế hoạch và chuẩn bị triển khai sớm để tránh bị độn, trước khi giải diễn ra 2 tuần thì đề nghị BTC gửi đến các trường để tiện làm viêc. CLBYMT Nông Lâm sẵn sàng hỗ trợ BTC thực hiện chương trình này trong giới hạn có thể. Chúc cuộc thi đấu diễn ra thành công, chúc BTC nhiều sức khỏe.
 

ANITA

Cây công nghiệp
Bài viết
163
Nơi ở
tphcm
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Cám ơn mọi người đã có những hưởng ứng rất tích cực cho Giải bóng đá YMT này.

Trả lời Howhy, mỗi trường sẽ có những đội đăng ký đá, còn với LH CLB thì sẽ có sự tập hợp các thành viên lại tạo thành đội bóng của LH CLB.

CLB YMT Nông Lâm xem ra rất hăng hái, Lh sẽ cố gắng đưa chương trình này về các trường càng sớm càng tốt theo đúng lịch trình.

Còn về ý kiến của Nhân - Văn Lang, LH sẽ theo dõi thêm về tình hình các trường nhập học thế nào và có sự thay đổi cho phù hợp.

Thay mặt LH, cảm ơn lời chúc sức khỏe và sự thành công, tốt đẹp đến giải của các bạn và cùng chúc mọi người cũng như thế.
 

ANITA

Cây công nghiệp
Bài viết
163
Nơi ở
tphcm
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Hình như dê muốn đăng ký va đi rất nhiều lần đó nha, các lần họp CLB cũng thấy muốn đăng kí đi, thế rồi chẳng thấy đâu hết. Tuy nhiên CLB hoan ngênh bạn đến tham gia giải bóng đá này . Chỉ cần đội trưởng đồng ý là ok . Hihi, nói vậy thôi chứ đây là sự vui chơi thôi mà, Dê cứ tham gia nhé .
 
L

Lam_Pham

Guest
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
giao lưu...

Chà, còn hơn một tháng nữa mà xem ra mọi người bàn xôm tụ quá, em cũng phải nhào vô thui! (ham hố í). Sao mình hok giao lưu bóng đá nữ nữa đi cho dzui!!!?

CLB YMT Công Nghiệp sẽ đăng ký tham gia thui, chứ hok thua mọi người mất, hehe! khi nào có kế hoạch cụ thể anita thông báo sớm mà chuẩn bị lực lượng nghe!

Kỳ này sôi động lắm đây! Phải làm rầm rộ cho mọi người biết với chứ!!!:50:
 

ANITA

Cây công nghiệp
Bài viết
163
Nơi ở
tphcm
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Ngày 4/8 này, LH CLB YMT sẽ đi tìm tài trợ . Các mem có ai cho ý kiến về việc tìm tài trợ này ở đâu ko ? sao cho có tính khả thi. Hay có nhà hảo tâm nào muốn tình nguyện tài trợ cho giải bóng đá này chăng, dù ít hay nhiều, cũng đều xin cám ơn.

Còn giải bóng đá nữ cũng hay lắm, nhưng nếu kết hợp thì chi phí tăng, đành hẹn các nữ cầu thủ lần tiếp theo. Thấy chủ nhiệm CLB YMT CN hăng hái như vậy , là một thành công bước đầu rồi.

Mọi người cho ý kiến về nơi xin tài trợ nhé!!!
 

ANITA

Cây công nghiệp
Bài viết
163
Nơi ở
tphcm

ANITA

Cây công nghiệp
Bài viết
163
Nơi ở
tphcm
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Vì kế hoạch cũ với chi phí tương đối cao nên đề án đã được chỉnh sửa chủ yếu theo nội dung sau

1. 12 đội đăng ký tham gia, mỗi đội đóng 100.000d khi tham gia giải bóng.

2. Các đội bóc thăm làm 3 cụm thi: ĐH Công Nghiệp, ĐH Nông Lâm và ĐH Văn Lang (dự trù và có thể thay đổi), các địa điểm này free, không phải thuê sân. Các đội chia làm 4 bảng đá vòng tròn để chọn ra 4 đội đứng đầu.

3. Bốn đội đứng đầu đá loại trực tiếp để chọn ra 2 đội tranh cúp.

4. Trận cuối là tứ kết và chung kết được chọn ở sân bóng Gia Định.

Tất cả chi phí dự trù cho giải bóng đá là 9.400.000d (chín triệu bốn trăm ngàn đồng).
 
Sửa lần cuối:

oriole

Cây công nghiệp
Bài viết
245
Nơi ở
Ho Chi Minh
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Thế sao không mời thêm vài diễn đàn tham gia chung cho vui . Ví dụ như :
www.moitruongxanh.info
forum.vietnamxanh.org

Có vẻ các diễn đàn ít nói chuyện với nhau thế .
Môi trường nên đoàn kết nhỉ :haywazuiwa:

Các diễn đàn khác vẫn có thể tham gia chứ, các bạn cứ gặp người phụ trách chương trình đăng kí đội tham dự, nhưng phải có chứng minh được mình đến từ diễn đàn bạn đăng kí. Ví dụ: bạn đến từ moitruongxanh.info thì có giấy xác nhận của ban quản trị diễn đàn.
 

ANITA

Cây công nghiệp
Bài viết
163
Nơi ở
tphcm
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
THÔNG BÁO DỜI THỜI GIAN CHƯƠNG TRÌNH BÓNG ĐÁ

THÔNG BÁO DỜI THỜI GIAN TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH BÓNG ĐÁ MINI YÊU MÔI TRƯỜNG

Với lý do sân bóng ở DH Công Nghiệp đang trong thời gian học quân sự và thể chất, vì thế sân chưa thể dùng cho việc thi đấu bóng đá được.

Vì thế, BTC Giải bóng đá Mini Yêu Môi Trường quyết định dời khoảng thời gian tổ chức chương trình này lại để tìm sân khác phù hợp hơn, đồng thời xin kinh phí cho chương trình này để tổ chức quy mô hơn.

Khoảng thời gian tồ chức sẽ dời lại vào đầu hoặc giữa tháng 10/2008.

Mong các member thông cảm, và theo dõi các thông tin tiếp theo.

Mọi thông tin chương trình mới nhất sẽ được cập nhật trên diễn đàn và được thông báo về các CLB YMT thành viên.

Tuy nhiên, buổi họp nòng cốt để phân công công việc vẫn diễn ra ko thay đổi vào lúc 8 - 10h sáng chủ nhật ngày 7/9/2008 tại công viên Hoàng Văn Thụ.

Cám ơn và thân chào. :49::49::49:
 
Sửa lần cuối:

ANITA

Cây công nghiệp
Bài viết
163
Nơi ở
tphcm
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
loaaaaaa loaaaaaaaaaaa! :40:

Hiện nay BTC giải bóng đá Mini thường niên Yêu Môi trường đã nhận được 5 đội đăng ký qua mail: lephanthuyanh@yahoo.com.vn. Các đội bạn nhanh chóng đăng ký cùng hưởng ứng giải này nhé. Các bạn nên cập nhật lại các điều lệ và kế hoạch diễn ra của giải bóng đá được post ở trên.
 

ANITA

Cây công nghiệp
Bài viết
163
Nơi ở
tphcm
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Hiện nay danh sách đăng ký của các đội đã là 11 đội từ các trường khác nhau. Các bạn đăng ký nhanh chóng về cho BTC nhé. Hạn chót đăng ký danh sách và tên đội là thứ 3, ngày 25/09/2008. Mọi thông tin thay đổi mới nhất, BTC sẽ thông báo qua email cho các trưởng nhóm qua email: lephanthuyanh@yahoo.com.vn.

Trân trọng cám ơn.
 

thanhsumt

Hạt giống tốt
Bài viết
4
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
gởi BTC giải bóng đá mini _ CLB Yêu môi trường.

là người rất yêu bóng đá và cả môi trường, hiện đang làm việc tại công ty môi trường o tpHCM.

tôi nghĩ các bạn nên gởi bảng đề xuất giải bóng đá này đến các công ty môi trường lớn mời họ tham dự và tài trợ.

tôi nghĩ các bạn là một tổ chức từ thiện, xã hội vì cộng đồng nên chăng cần phải chuyên nghiệp hơn không bó gọn trong giới sinh viên mà nên mở rộng ra đối với doanh nghiệp và cộng đồng ...
Tôi rất muốn tham gia vào ban quản lý CLB, ko biết có thể hay không ?

email : thanhsumt@yahoo.com - ĐT 0989950071
 
scroll-topTop